Откриване на II-ро ОУ „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев организира провеждане на заключителни информационни събития по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. както следва:

  • Заключителна пресконференция по проекта;
  • Официална церемония по „откриване на обект“ – „Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев;

Събитията ще се проведат на 27 август 2020г. от 09,30 часа в двора на Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев №13.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00  лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и включва цялостно обновяване (включително оборудване и обзавеждане) на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене