Благоевградско е на трето място по достъп до интернет

интернет достъп

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата за 2013 година показват, че 60.5% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 53.7% за страната. За областта се регистрира нарастване с 5.6 процентни пункта спрямо предходната година. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на трето място в страната след София – столица и област Пловдив.

Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно ползват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2013 година е 51.1%, като спрямо предходната година е отбелязан растеж с 3.1 проценти пункта.

В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет – техният относителен дял е 52.9 при 49.2% за жените. И при двата пола съответните дялове са приблизителни до регистрираните за страната.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като за област Благоевград 95.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 14.2% от лицата с основно или по-ниско образование. Редовно използващите интернет със средно образование са 54.1%.

През 2013 година показват, че относителният дял на лицата от областта, ползващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство в България е 19.5% при средно за страната 22.6%. В отделните области на страната този дял се движи между 45.1% за столицата и 10.4% – за област София. Разпределението по пол на лицата в област Благоевград, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с публичните администрации и местното самоуправление показват, че относителният дял на жените надвишава този на мъжете с 0.4 процентни пункта./ bsstruma

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене