Защо Дупница и Благоевград бяха избрани за тестова територия на програмата за сексуално образование?

Само в рамките на три дни, след като една жена се оплака в национален ефир, програма за сексуално обра­зование на четвъртокласни­ци беше свалена и върната в учебната им програма.

Става дума за програма­та „Таралежи“ в пернишкото 7-о ОУ „Г. С. Раковски“, която във вторник беше спряна от министерството на об­разованието след скандал, предизвикан от недовол­ството на една майка, чие­то дете дори не посещава свободноизбираемите часо­ве по проекта на фондация П.У.Л.С. Днес шефът на Реги­оналния инспекторат по об­разованието в Перник Ваня Коконова обяви, че след съгласуване с просветното министерство прекъснатият курс на четвъртокласниците ще продължи. Причината е декларация от родители, в която се настоява проектът да продължи.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕ­ВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА – ДАЛИ И КОГА

Програмата, която се из­пълнява в 4 пернишки учи­лища и по едно в Дупница и Благоевград, е с много дъл­га история, която тръгва от една книж­ка, излязла по времето на създа­ването на Държавна­та агенция за закрила на детето и Закона за закрила на детето. Книжката се казва „Това си е моето тяло“ и е издадена пред 2002 година с одобрението на министер­ството на образованието – това обяви председателят на фондация „П.У.Л.С.“ психо­логът Екатерина Велева на пресконференция в Перник днес.

„Книжката е създадена с идеята да започне програма „Антинасилие“ в подкрепа на децата, за да живеят в сво­боден и щастлив свят без на­силие. Тя е създадена с цел превенция на сексуалното насилие. Тъжното е, че тол­кова години по-късно ние от­ново трябва да се събираме и да защитаваме каузата на добрите практики на ненаси­лието над деца. Хубавото е, че отново се повдига тема­та, че всички ние имаме ак­тивна гражданска позиция“, каза Велева.

„Това, което можем да кажем за нашите учебни програми и стандарти, е, че нямаме сексуално образо­вание в прекалено ранен етап. По-скоро дискусията тук може да бъде дали не е прекалено късно предвид информационната среда, в която живеем всички“, каза министърът на образова­нието Красимир Вълчев на парламентарния контрол днес. Той изтъкна и че „от друга страна, пък ние ис­каме да разширим образо­вателните възможности на децата“. Вълчев добави, че „не трябва да има и няма ранно сексу­ално образование“ и то трябва да е съ­образено с възрас­тта на децата.

Преди повече от 10 години Друже­ството на психоло­зите в България е предоставило на министерството на образованието проект за социално образова­ние, кой­то така и не е наме­рил място в училищната програма. „Предметът трябва да се преподава по два пъти седмично още от пър­ви клас, в който деца­та да учат различни неща за себе си като започнем от самоосъзнаването и стиг­нем до сексуалността, защо­то на практика човешката сексуалност е част от нашия социален живот“, каза в ин­тервю за „Дневник“ психоло­гът Иван Игов.

„Така че сексуалното въз­питание трябва да започне веднага, след като детето започне да се осъзнава и трябва да продължи през целия училищен период и да завърши в гимназиалния етап с един сериозен курс по семейно планиране. В наше­то образование се смята, че другите предмети са по-ва­жни – да учи математика, да учи физика, повече физ­култура, защото като спор­тували, децата не мислели за секс и подобни глупости“, смята психологът.

В ЗАЩИТА НА ПРОГРАМАТА

В подкрепа на програмата за сексуално образование се обявиха не само родите­лите на децата, които посе­щават курса. В своя позиция в негова защита се обяви Националната мрежа за де­цата – обединение на над 20 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в ця­лата страна. Днес зам.-кме­тът на Перник Стефан Кръс­тев изрази подкрепата на общинското ръководство, вчера със свои становища в подкрепа на „Таралежи“ излязоха общинската орга­низация „Перник“ и Съюза на работодателите в систе­мата на народната просвета в България, обяви днес ко­ординаторът на програмата Юлия Андонова.

„От името на ръководство­то на общината бих искал да заявя нашата твърда пози­ция против разпространя­ването на фал­шиви новини и насаждането на страхове на основата на непроверени сензации. Имам и удоволствието да заявя твърдата ни подкрепа към ръководството и еки­па професионалисти на 7-о ОУ, както и към родителите на децата, включени в об­разователната програма за личностно развитие и пре­венция на насилието „Тара­лежи“ и да ги поздравя за достойния начин, по който те с доказателства и факти защитиха позицията си и то в момент, в който върху тях се спусна медийно, общест­вено внимание и институции на основата на непроверени информации с достоверност в степен „една жена каза“. И не на последно място искам да поздравя и да благодаря на фондация П.У.Л.С., да зая­вя нашата подкрепа към тях и да им благодаря за всич­кото добротворчество, което осъществяват в нашия град вече повече от 20 години“, каза зам.-кметът.

Координаторът на програ­мата Юлия Андонова видя хубавото след цяла седми­ца бурни дебати и нападки към фондацията, в която тя работи – че в българско­то обществото се събудила една огромна дискусия. „За съжаление, немалка част от разговорите дискусията излезе от добрия тон, който ние не одобряваме. Но сме щастливи, че вследствие на бурните дебати и многото атаки, които получихме ние и ръководството на учили­щето и регионалното упра­вление на образованието, гражданското общество заяви една категорична по­зиция – родителите в 7-о учи­лище направиха подписка, в която настоя­ват програма да продължи. Общественият съвет към училището също изрази категорична подкрепа за продължаването на програ­мата и непримиримост към разпространението на лъж­ливи, непроверени данни. много организации и лично­сти в България подкрепиха разговорите за пре­венция на насилие­то, по теми, свърза­ни със сексуалното образование в Бъл­гария“, заяви Андо­нова. „Над 150 орга­низации в България подкрепят правото на децата да живе­ят в един свят без насилие – онова, за което и нашата организация се бори повече от 20 години. Сред подкрепилите ни вчера излезе станови­ще на общинската организа­ция „Перник“ и Съюза на ра­ботодателите в системата на народната просвета в Бълга­рия“, добави.

По данни на МВР около 300 деца през миналата го­дина са били жертва на из­насилвания и блудство. Има много деца и родители, кои­то преживяват сексуално­то насилие и то не стига до службите на МВР и правосъ­дието, посочи председате­лят на Националната мрежа за децата Георги Богданов. „Програмите, които минис­терството на образованието е утвърдило, са над 20 годи­ни в България, те са вписани в редица закони – за закри­ла на детето, за здравето, на народната просвета и в тях има конкретни препоръки, които показват, че децата трябва да бъдат учени да се предпазват от сексуално посегателство“, заяви Богда­нов.

По думите му родителите също трябва да бъдат учени, подпомагани и подкрепяни, както и всички специалисти, които работят с деца, „защо­то най-силната превенция срещу сексуалното насилие е, когато се говори открито както за секса и тялото на човека, така и по темите как да се предпазваме от това“. Той посочи, че в България има над 2 хиляди аборта годишно, направе­ни от непълнолетни момичета. „Бъдещо­то репродуктивно здраве на нацията е застрашено именно защото децата ни не знаят как и не могат да се предпазват от нежелана бремен­ност и темата секс е табу в обществото ни“, каза Богданов.

ПРОТИВНИЦИТЕ НА ПРОГРАМАТА

В деня на излъ­чения репортаж по „Нова телевизия“, в който майката Дима Ненчева из­казва от името и на „други родители“ възмущението си от това, че в часа по сексу­ално образование са карали насила децата да рисуват полови органи в тетрадките си, партията от управлява­щата коалиция ВМРО излезе с позиция по темата. „Войн­стващият джендъризъм няма място в българското училище! Сексуал­ното образование на деца, грани­чещо с разврат, трябва да бъде под­съдно, а не толе­рирано“, пише в по­зицията на ВМРО. Впослед­ствие стана из­вестно, че Ненчева е един­ствена­та протестирала майка, а детето й дори не посещавало курса.

Сред яростните противни­ци на сексуалното образова­ние се обяви организацията „Обединени родители“ (орга­низатори на протести срещу Истанбулската конвенция, отменената Стратегия за детето и отложения Закон за социалните услуги – бел. ред.). „Считаме, че подобни „експерименти“ с „обучения, взети от други държави“, нямат място в българско­то училище и е редно неза­бавно да спрат всякакви подобни опити върху бъл­гарските деца“, написаха от организацията в позиция до министъра на образование­то Красимир Вълчев, глав­ния прокурор Иван Гешев и началника на РУО – Перник, Ваня Коконова.

„За нас е абсолютно не­приемливо държавните ин­ституции и политическите партии в България да се огъват пред нормалността, пред този сериозен проблем на нацията – да се променят закони и да се заобикаля нормативната уредба на страната. Ако про­дължаваме така, ще се озо­вем в тъмните времена на Светата инквизиция, в които ще започнем да говорим за „течната демокрация“ за „бо­жествени проекти“, за това да учим децата на религи­озни догми“, каза Богданов, имайки предвид създадена­та от майката Дима Ненчева и съпруга й фейсбук страни­ца „проект за нова система на социално управление“, наречен „Български суве­рен“.

„Български суверен“ е про­ект за премахване на всички политически партии чрез по­правка в конституцията“, а вместо това „директна – теч­на пряка демокрация“, пише на страницата му. Сред по­следните публикации в со­циалната мрежа е призив за „протест за водата на жълти­те павета“ и срещу „джендър технологията в училищата“, лансират се конспиративни теории, цитирани са гадател­ки и врачки.

„Неправителствените орга­низации в България са под­ложени на сериозна атака и очернянето на граждански­те организации са в дневния ред на на­роилите се спон­сорирани от САЩ крайнодесни религиозни ор­ганизации, защото те са про­тив демократичните устои в държавата и против човека да има каквито и да било граждански права и искат забрани всички политики за родители и деца“, подчерта Георги Богданов.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене