Манолев с къщата за гости: Как така хем съм мошеник, хем – наивник?

Делото срещу мен е политическа поръчка, опита­ха се да ме изка­рат хем най-голе­мия мошеник, хем най-големия наивник, каза бившият зам.-ми­нистър на икономиката Александър Манолев преди делото срещу него за къща за гости в Окръжен съд – Благоевград.

Той застана на подсъди­мата скамейка заедно с дъ­щерята на детегледачката си Ана Димитрова, чиято фирма ЕТ „Агротрейд-Ана Димитрова“, е получила 380 хил. лв. от европейските фондове за изграждане на къща за гости край Сандан­ски. Димитрова е обвинена за подадени неверни сведе­ния в ДФ „Земеделие“, за да получи финансирането.

МАНОЛЕВ ПЪК – КАТО ПОДБУ­ДИТЕЛ И СЪУЧАСТНИК,

който я склонил да извър­ши престъплението. Според прокуратурата къщата за гости е ползвана лично от семейството на Манолев.

За първи път публично се появи и Ана Димитрова, но отказа коментар, като по­твърди само, че къщата за гости е нейна.

„Вярвам в безпристраст­ния съд, който ще се съобра­зи с фактите, а не с публич­ните внушения. Обвиняват ме, че съм действал чрез подставено лице. Задайте си въпроса – ако искате да вземете подставено лице, бихте ли взели човек, с кого­то да ви свържат в рамките на няколко часа“, коментира още Манолев. Скандалът с къщата за гости, която по документи се води на фир­мата на Димитрова, избухна през пролетта на миналата година. Тогава Манолев е зам.-министър, но се наложи да подаде оставка. Казва, че

ЕДНА ГОДИНА ПРЕДИ СКАН­ДАЛА РАЗБРАЛ ЗА “ПАПКАТА С ДОНОСИ”

срещу него. Категоричен е, че това е добре организира­на кампания. „Разбрах как само с внушения един човек може да бъде унищожен. Тенден­циозно се изна­сят и преиначават факти и целта на обвинението е осъ­дителна присъда“, смята Манолев. По­дозира, че атаката срещу него била политическа, пре­ди местните избори, защото някой се страхувал да не би той да се кандидатира за кмет на Сандански.

Манолев се радвал, че най-после ще има дело, за­щото в съдебна зала ще се гледат фактите и доказател­ствата. „Надявам се на без­пристрастен съд, който ще се съобрази с фактите, а не с публичните внушения, които бяха направени“, каза още той. Адвокатът му Менко Менков пък допълни: „Дали на г-н Манолев ще бъде оси­гурен безпристрастен съд, така както изисква Кон­ституцията и Европейската конвенция за защита на пра­вата на човека и основните свободи? До настоящия мо­мент трибуна за изява има­ше едната страна, която с огромни внушения, различа­ващи се от фактите по дело­то, се опита да осъди пред­варително г-н Манолев“.

Десет наказателни съдии си направиха самоотвод и отказаха да гледат делото срещу бившия зам.-минис­тър, защото сестра му Рая Манолева е съдия в Сан­дански. Последната съдий­ка Татяна Андонова обаче пое делото. Още на първото заседание адвокат Менко Менков поиска и нейния от­вод, за да се гледа делото безпристрастно и обектив­но, но съдия Андонова отка­за и насрочи ново заседание за март.

Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна об­винение през май м. г. сре­щу 44-годишния Манолев и 26-годишната Димитрова за представяне на неверни све­дения, с цел получаване на средства от фондове, при­надлежащи на Европейския съюз.

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СА СЪБРА­НИ В 44 ТОМА

Само за 5 месеца разслед­ването приключи и обвини­телният акт влезе в съда.

Обвинението е за периода от 13 май 2013 г. до 14 ок­томври 2015 г.

На 13 май 2013 г. Димитро­ва като собственик на ЕТ кан­дидатствала по програмата за развитие на селските ра­йони и подала заявление за подпомагане за изграждане на жилищна сграда за гости в местността „Чинар куши“, край Сандански. Предста­вила документи, сред които регистрационна карта като земеделски производител, годишна данъчна деклара­ция за 2012 г. и декларация за приходите от продажби. Посочила, че са налице ос­нования за регистрацията й като земеделски производи­тел, защото имала договор за отдаване под наем на зе­меделска земя от 1 октом­ври 2011 г. и стопанисвала лозе с площ 9,7 дка в мест­ност в района на родното село на Манолев – с. Кулата.

Към тази дата Димитрова е била на 10 дни от навърш­ване на пълнолетие и е била ученичка в София. В дейст­вителност обаче през сто­панската 2011/2012 г. имотът не бил сто­панисван от нея, ус­тановила прокура­турата.

Въпре­ки че ня­мала фи­нансови средства за инвес­тиция в къщата за гости, тя предста­вила неверни сведения, като подписала декларация, че е осигурила 576 668,55 лв., без ДДС. Наред с това посочила, че през 2012 г. имала приход минимум 50% от земеделска дейност, реализиран от про­дажба на грозде за 6790 лв. Това обстоятелство също не отговаряло на действител­ността, категорични са от държавното обвинение.

На 30 април 2014 г., с пис­мо пред Държавен фонд „Земеделие“ Димитрова представила сведения, удос­товеряващи извършване на разходи от нейна страна и получаване на приходи, свързани с отглеждане на лозе през 2012 г. Приложи­ла договор за отдаване под наем на земеделска земя, в който като наемодател и собственик бил посочен Александър Манолев – дру­гият обвиняем по делото. В същото време обаче въпрос­ният имот бил собственост на съвсем друга фирма. Ос­вен това

ДИМИТРОВА ПРИЛОЖИЛА ФАК­ТУРИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛОЗЕ

и продажба на грозде сорт „Мелник“, въпреки че посо­чените в тях дейности не били извършени.

По-късно, в заявка за пла­щане, младата столичан­ка декларирала, че всички представени от нея офици­ални документи са истин­ски и носят нейния подпис. Приложила констативен акт 15 за строежа на къщата за гости, който обаче не бил по­дписан от нея.

Представила и фактури за 350 000 лв. с ДДС и 331 357,79 лева с ДДС, с при­ложени към тях платежни нареждания, за да докаже действително направените разходи по инвестиционния проект, въпреки че разхо­дите са били за изграждане на къща за лични нужди на Александър Манолев, твър­ди прокуратурата.

Бившият зам.-министър подбудил и умишлено скло­нил Димитрова за извърш­ване на престъплението, е обвинението на прокурорите Весела Стоилова и Биляна Гълъбова. Манолев давал съвети и разяснения за про­цедурата за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, както и необходими­те документи. Осигурил сче­товодна и строителна фир­ми, недвижим имот, върху който да се изгради къщата за гости, учредил правото на строеж в поземления имот, както и по силата на дого­вор за паричен заем пре­доставил 700 000 лв. Освен това осигурил земя за регис­трацията на Димитрова като земеделски производител. Към датата на подписване на договора за отдаване под наем на лозе Манолев не е бил собственик. Установено е също, че той е осигурил ма­териалите за изграждането на къщата, като ги е предос­тавил на строителя.

При повдигане на обвине­нието на подалия оставка зам.-министър бе наложе­на парична гаранция от 100 хил. лв., а на Димитрова – 2000 лв.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене