ВАС: Иван Минков остава кмет на Кочериново

Иван Минков остава кмет на Кочериново и запазва третия си мандат начело на общината.

Това стана ясно след ре­шението на Върховния ад­министративен съд, което потвърди решение №292 на Административния съд в Кюстендил, което пък от своя страна потвърди ста­новището на Общинската избирателна комисия в Ко­чериново, с което Иван Сто­именов Минков бе обявен за избран за кмет на община Кочериново на втори тур.

Делото тръгна след жалба от страна на Коалиция „БСП за България“, в която се по­сочваха съществени нару­шения на изборния процес.

В касационната жалба се съдържа оплакване за не­правилност на решението, като се релевират и трите касационни основания за отмяна по чл.209, т.3 АПК. За тяхното обосноваване се твърди, че съставите на секционните избирателни комисии (СИК) били неза­коносъобразни, защото при проведените консултации е присъствала С. Рекарска, която била едновременно заместник-председател на ОИК-Кочериново, и предста­вител на ПП „ДПС“, който бил участник в Местна коа­лиция „НДСВ Коалиция“.

На следващо място се твърди, че извършените про­мени в съставите на СИК били незаконосъобразни, защото заменените члено­ве на първоначалните СИК не били извършени с опре­делените резервни членове за същите. Така посочените нарушения са изведени в касационната жалба като такива, които са довели до нищожност на действията и решенията на членовете на СИК, а оттам се прави извод и за нищожност на съставе­ните протоколи за изборни­те резултати.

В касационната жалба се навежда довод и за незако­носъобразно вписване на избиратели в избирателните списъци, незаконосъобраз­но разпределени бюлетини от две секционни избира­телни комисии към други, при проведените на първи тур избори въз основа на ре­шение на ОИК-Кочериново, за което се твърди, че също било незаконосъобразно и водело до порок на избор­ния процес.

Твърди се освен това, че били допуснат и нарушения на разпоредбите на чл.182, ал.1 и 4 и на чл.183, ал.5 ИК, а освен това имало и наме­са на членове на ОИК-Ко­чериново, при гласуването с придружител. Касаторът твърди, че съдът не е допус­нал поисканите от него сви­детелски показания, с които е щял да установи намесата на членове на ОИК в рабо­тата на СИК. По изложените съображения в касационна­та жалба и представените писмени бележки касаторът моли съда да отмени обжал­ваното решение и да обяви избора за кмет на община Кочериново за недействите­лен.

От ответната страна по касация ОИК-Кочериново е постъпил писмен отговор, в който се съдържа станови­ще за неоснователност на касационната жалба. Пред­седателят на ОИК-Кочерино­во е направил възражения, които противопоставя на твърденията на касатора и моли съда, да остави в сила съдебното решение. Ответ­ните страни Иван Минков и ПП “ГЕРБ“, които са редовно призовани, не вземат стано­вище.

Участвалият по делото прокурор от Върховната ад­министративна прокуратура дава мотивирано заключе­ние за неоснователност на касационната жалба. Про­курорът излага аргументи по доводите в касационната жалба, които намира за не­основателни. Счита, че съд­ът не е допуснал нарушения съставляващи касационни основания за отмяна.

Настоящият състав на Върховния администрати­вен съд, четвърто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима. Тя е подадена от надлежна страна, в срока по чл.459, ал.8 ИК и е срещу неблаго­приятен за нея съдебен акт. Разгледана по същество ка­сационната жалба е неосно­вателна.

От данните по делото се установява, че коалиция „БСП за България“, чрез за­конния си представител, е обжалвала решение № 164-МИ от 3.11.2019 г. на ОИК-Кочериново, с което на втори тур е обявен за избран за кмет на община Кочери­ново Иван Минков, издигнат от ПП „ГЕРБ“.

В жалбата се е твърдяло, че при провеждането на из­борите за кмет на първи и втори тур са били допуснати многобройни съществени нарушения на изборния про­цес, аргументирани с нару­шения при консултациите за съставянето на секцион­ните избирателни комисии, извършени промени в член­ския им състав, промяна на броя на гласувалите на пър­ви и втори тур, което водело до основателни съмнения, че са били допуснати да гла­суват граждани без право на глас и за целта са били записвани под черта в изби­рателна списък.

ОИК-Кочериново била при­ела и отразила участието на И. Чонев от Местна коали­ция „НДСВ коалиция“ в из­борния процес, въпреки че кандиидатската му листа да е била заличена; били при­ети решения от ОИК-Кочери­ново за преразпределение на бюлетини от две секцион­ни избирателни комисии на други такива, с което се съз­дала опасност бюлетините в избирателните секции, от които са иззети да не достиг­нат; за участие в изборите били допуснати граждани, които нямали родови коре­ни в община Кочериново и не заплащали местни данъ­ци и такси в общината; били допуснати нарушения на чл.182 и чл.183 ИК, както и че членове на ОИК-Кочери­ново са се намесвали в ра­ботата на СИК относно гла­суването с придружител.

Съдът е пиел жалбата за допустима, а по същество за неоснователна, поради което е потвърдил обжал­ваното решение на ОИК-Ко­чериново. За да постанови този резултат съдът е уста­новил фактите по спора от­носно проведените избори за кмет на община Кочери­ново на 27.10.2019 г., като е описал всичките кандидати за кметове издигна от поли­тически партии, коалиции и местни коалиции, като не е било спорно между страни­те, че с решение регистраци­ята на И. Чонев издигнат за кандидат за кмет от Местна коалиция „НДСВ коалиция“ е била заличена.

Съдът е установил и без­спорния факт на изземване на бюлетини от две изби­рателни секции с влезли в сила решения на ОИК-Коче­риново и предоставянето на бюлетините на други сек­ционни избирателни коми­сии, като подробно е описал решенията на ОИК-Кочери­ново, с които са взети реше­нията, броя на бюлетините и съответните им номера, предоставянето им на съ­ответните СИК, за които са били предназначени и опис­ването им в секционните из­бирателни протоколи след приключване на първия тур на изборите.

Съдът е описал и съдър­жанието на протокола на ОИК-Кочериново, след при­ключване на първия тур на изборите за кмет, който е бил подписан от всичките му членове, без особения мнения, възражения. Въз основа на установените ре­зултати за участие до вто­рия тур на изборите са били допуснати кандидатите И. Минков и С. Горов. Изборът на кмет е бил проведен в 16 на брой СИК, като на втория тур за И. Минков са били получени 1383 гласа, а за С. Горов – 1203 гласа. Реше­нието на ОИК-Кочериново № 164-МИ от 3.11.2019 г. е било подписано без възражения и особени мнения.

Въз основа на фактически­те констатации администра­тивният съд е извел правни изводи, че обжалваното ре­шение на ОИК-Кочериново е било законосъобразно, из­дадено от компетентен ор­ган, при спазване на устано­вената форма, без допуснати нарушения на администра­тивно производствените правила и на материалния закон.

Административният съд е посочил контролът за за­коносъобразност, който се осъществява в производ­ството по реда на чл.459, ал.1 ИК и се състои в нали­чието на допуснати същест­вени нарушения при провеждане на избо­ра, които биха дове­ли до опорочаване волята на избирате­ ля и които ако не са били допуснати са щели до доведат до друг различен избо­рен резултат. В тази връзка правилно се е позовал на Решение № 13 от 28.11.2013 г. на Конститу­ционния съд на Република България постановено по конст. дело № 14/2013 г. С оглед на приетите доказа­телства е установил, че при провеждането на първи и втори тур на изборите за кмет не са били допуснати съществени нарушения на изборния процес.

Административният съд е разгледал всяко едно от твърденията за допуснати нарушения, съдържащи се в жалбата, като е изложил обосновани мотиви защо ги приема за неоснователни. Относно твърдението за не­законосъобразното съста­вяне на СИК, включително и извършените промени в членския им състав съдът е посочил, че решенията на ОИК-Кочериново не са об­жалвани и са влезли в сила. По твърдението за допусна­ти нарушения при гласува­нето относно съставянето на избирателните списъци и участието на гласоподава­тели с настоящ адрес съдът правилно се е позовал на разпоредбите на ИК и въз­можността за обжалването им, както и възможността по чл.264, ал.4 ИК.

Съдът не е приел за нару­шение приетите решения на ОИК-Кочериново за из­земване на бюлетини от две избирателни секции и предоставянето им на дру­ги, тъй като точно са били описани иззетите бюлетини по номерата им от кочаните и приемането им от СИК, за които са били предназначе­ни, което обстоятелство е било отбелязано в секцион­ните протоколи. Освен това тези решения на ОИК-Коче­риново като необжалвани са влезли в законна сила.

Твърдението за допуснати нарушения при провеждане­то на изборите, за наличие на предизборна агитация съдът също е възприел за неоснователни, като правил­но се е позовал на Решение № 5 от 9.07.2013 г. на Кон­ституционния съд по конст. д. № 13/2013 г.

Твърденията за допусна­ти нарушения от придружи­телите при гласуването на лица с увреждания съдът също е възприел за неосно­вателни, като е посочил, че дори и да е имало такива те не са се отразили на избор­ния резултат. За неоснова­телни и недоказани съдът е възприел твърденията за намесата на членове на ОИК-Кочериново в работата на секционните избирателни комисии. Секционните изби­рателни протоколи са били подписани от всичките чле­нове на комисиите, без въз­ражения и особени мнения, без забележки.

Съдът се е позовал на обстоятелството, че СИК са съставени от членове на различни политически пар­тии, а при провеждане на гласуването и отчитането на изборните резултати, при съставянето на протоколите на СИК са присъствали на­блюдатели и застъпници на кандидатите за кмет, които са могли своевременно да регистрират допуснатите нарушения в изборния ден, които следва да се обекти­вират по надлежен начин, за да е възможно от обек­тивна страна извършването на проверка. Такива данни не са представени в хода на съдебното следствие. Като краен правен резултат ад­министративният съд е при­ел, че подадената жалба е неоснователна, поради кое­то е потвърдил обжалваното решение.

Постановеното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Неоснователно е оплак­ването за участие в консул­тациите при съставянето на секционните избирателни комисии на лице, което се е намирало в несъвмести­мост. Решенията за съста­вите на СИК подлежат на обжалване и касаторът е могъл да ги обжалва в срок, в случай на правен интерес. Както правилно е установил и административният съд в производството по обжалва­не на крайния акт за избор­ния резултат, не може да се оспорва законосъобразнос­тта на решението за назна­чаването на СИК. Отделно от това наведеният довод за нищожност в касационната жалба, какъвто не е въведен в първоначалната жалба не може да се обсъжда за пър­ви път в касационното про­изводство.

Съставянето на избира­телните списъци и тяхната законосъобразност също не може да се разглежда в про­изводството по чл.459 ИК, тъй като има определен ред за съставянето им и за об­жалване на пропуски в тях. В тази връзка следва да се посочи, че изборният процес е един сложен и динамичен фактически състав, който е разположен във време­то. Всеки етап от изборния процес се извършва в точ­но определен срок и след завършването му започва следващия етап. Законосъ­образността на предходния етап е предпоставка за за­почване и завършване на следващия етап. Не може както неправилно схваща касаторът в производството по чл.459 ИК да се проверя­ват предходните етапи от изборния процес, в които са постановявани решения от изборната администрация, вече влезли в законна сила.

Неоснователно в каса­ционната жалба се твърди, че е допуснато съществено нарушение с разпределе­нието на бюлетините при първия тур на изборите, чрез изземването им от две изби­рателни секции и предос­тавянето им на други. Това изземване е описано под­робно и надлежно в прото­колите на СИК и решенията на ОИК-Кочериново, влезли в сила. Не се е отразило по никакъв начин на изборния резултат, защото на първия тур не е избран кмет на об­щина Кочериново. Освен това решенията на ЦИК, на които касаторът се позова­ва се отнасят за избор на кметове на кметство и кметски наместници, докато в конкретния случа изборът е за кмет на община.

Неоснователни са оплакванията на ка­сатора за допуснати нарушения относно предизборна агитация, извършена в деня, ко­гато тя е забранена и в деня на гласуване, тъй като те не са до­казани, а и както се посочи в тази връзка административният съд правилно се е по­зовал на Решение № 5 от 9.07.2013 г. на Кон­ституционния съд по конст. д. № 13/2013 г.

Неоснователни са и оплакванията за до­пуснати нарушения при гласуването с при­дружител. Няма отбе­лязване за допуснати нарушения на чл.236 ИК, а при положение, че гла­суването е тайно, те не биха могли и да се докажат.

Неоснователни са и оплак­ванията за допълнително вписване на 145 избирате­ли в избирателните списъ­ци преди предаването им в СИК. Дори и това да е така, този брой не може да заличи разликата между избрания за кмет и втория кандидат, която е 180 гласа.

По изложените съображе­ния касационната жалба е неоснователна, а обжалва­ното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено. В ка­сационното производство не са направени искания за присъждане на разноски.

Така ВАС оставя в сила ре­шение № 292 от 27.11.2019 г., постановено по адм. д. № 551/2019 г. от Администра­тивен съд-Кюстендил. Реше­нието е окончателно.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене