Раздават храна на нуждаещи се в община Струмяни

Започва кампания за раздаване на хранителни продукти по линия на Български червен кръст в община Струмяни!

Със съдействието на Община Струмяни, социалните служби, БЧК и много доброволци, започнаха организацията по раздаване на хранителни продукти, в изпълнение на Оперативна програма за храни от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Пакети с хранителни продукти ще получат 657 нуждаещи се жители от 19 населени места в община Струмяни. Като раздаването ще се осъществи на два етапа:

ЕТАП I – месец декември – с. Велющец, с .Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Добри Лаки, с .Драката, с. Илинденци, с. Игралище, с. Каменица, с. Клепало, с. Кърпелево, с. Махалата, с. Никудин, с. Палат, с. Раздол, с. Седелец, с. Струмяни, с. Цапарево.

ЕТАП II – месец януари 2020 г – с. Микрево.

Всеки правоимащ получател, включен в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получи пакет с 16 вида хранителни продукти с общо тегло 24,570 кг.

Право на подпомагане по програмата имат:
-Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
– Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;
– Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
– Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019 г.;
– Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;
– Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
– Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019г. до 31.08.2019 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене