Единствено в Топ Преса: Всичко, което „смърди“, около екс-кмета на Банско – Георги Икономов!

Уважаеми читатели на Топ Преса – югозападни­ят таблоид, най-големият югозападен вестник! От миналия брой ви напра­вихме свидетели на един нечуван по рода си сигнал. Бившият кмет на град Бан­ско, Георги Икономов, оп­ита да упражни натиск и цензура над Топ Преса, за да не пишем срещу негов човек. Потресени от пове­дението на Георги Иконо­мов, Топ Преса ще започне да нищи всички дела и сиг­нали на бившето управле­ние на град Банско, защото вижда и се убеди лично, че нещата „смърдят“, при това отдалече. Като нача­ло ще публикуваме скан­дални факти, повтаряме – ФАКТИ, за придобилия скандална популярност нов дом на бившия градо­началник в Банско. Кой, как и защо? Време е да моти­вираме Икономов да даде отговори! Ние го познава­ме в светлината на слово­охотлив човек и открита личност, види се, обаче, крил е доста неща от пуб­личното пространство, при това с цел лично облагоде­телстване. Вижте за какво става въпрос!

СИГНАЛ ЗА „СХЕМИТЕ“ НА КМЕТА НА ОБ­ЩИНА БАНСКО ГЕОРГИ ИКОНО­МОВ

Ново­пос­троената къща на кмета

Къщата е построена през 2018 го­дина на заку­пен от Ико­номов имот в централната част на град Банско. Прави впечатление с големите размери и из­ключителния лукс – скъпа външна ограда с изолация, позлатени бани и тоалетни, осветление от скъп кристал, луксозно обзавеждане. Къ­щата струва над 2 млн. лева. Прилагаме снимки отвън и отвътре.

След построяването на къщата и публикуването на снимков материал, напра­вен от дрон, Икономов про­дава апартаменти на кумеца си – Димитър Даутов с цел узаконяване на изразход­ваните средства и на цена, която е много по-висока от цената, на която се продават недвижими имоти в момен­та в Банско.

Преди построяването на новата къща в Банско, Ико­номови живеят на етаж от къща в Разлог, на която закупуват и втория етаж и също правят луксозен ре­монт.

Още през първия си ман­дат Икономов е създал свои фирми (с подставени лица

– управители на фирмите), чрез които да управлява об­щинските средства:

За строителство:

Фирма “Лесострой 2010” ЕООД – Управител Димитър Даутов – кумец на Икономов.

Преди да започне мандата на Икономов, Димитър Да­утов няма развит собствен бизнес. В момента тази фир­ма е основен изпълнител – самостоятелно или в кон­сорциум с други фирми – на болшинството обществени поръчки за строителство в Община Банско. Отделно от изпълнението на големи обществени поръчки към същата фирма са насочени стотици хиляди лева по до­говори чрез директно възла­гане. В допълнение – частни инвеститори в Банско са принудени да използват съ­щата фирма, ако желаят да им бъде дадено разрешение за строеж.

Преди да започне да из­пълнява поръчки през фир­мата на Даутов, Икономов използва други фирми и пра­ви разплащане към тях през фирмите на неговата съпру­га. Такъв е случаят напр. за договора за “Ремонт на градски парк”, спечелен от “БКС” ООД.

При поръчката за ул. “Гоце Делчев”, която е разделена на етапи, прави впечатление, че еди­ничните цени при определя­не на про­гнозната стойност на етапа, който се изпълня­ва от Да­утов, са завишени с над 30 % от другия сходен етап. При запитва­не от из­пълните­лите на по – евтиния етап, Ико­номов е дал кра­тък и ясен отговор – “Трябва да се да­дат наго­ре”.

За по­чиства­не:

Обединение, в което 60 % участие има фирма “Банско 2020” – Управител на фир­мата – Борислав Попов – състу­дент на Ико­номов, а ос­новно упъл­номо­щено лице за разпо­режда­не със сред­ствата – Ди­митър Даутов – ку­мец на Иконо­мов. Фирмата е участвала в конкурс за почистване един­ствено и само в Банско.

Общински паркинги:

При създаването си фирмата се упра­влява от Ди­митър Даутов. След из­вършва­нето на всички ремонт­ни дей­ности и пълното оборуд­ване на фирмата с коли, СМС парки­ране и др. Да­утов на­пуска, а негово­то място се заема от Ни­колай Лечов – баща на другия кумец на Икономов. В тази фирма напр. е закупен “паяк” за 150 000 лева, който в момента се продава за 40 000 лева.

Охранителна фирма “Бан­ско секюрити” изнудва тър­говски и туристически обек­ти в Банско да използват нейните услуги, като в отпла­та фирмите получават разре­шения за удължено работно време. Известно е, че съща­та фирма се управлява от Александър Мацурев (бивш заместник кмет, в момента – народен представител) и Икономов. Регистрирана е на роднина на съпругата на Мацурев.

В момента всички роднини на Иконо­мов заемат длъжности, чрез които управляват общински средства:

Райна Икономова – сестра – председател на Читалище “Банско” – второстепенен разпоредител с общински средства

Димитър Клечеров – пле­менник – заема специално открита за него длъжност в Общинска служба “Земе­делие”. Преди това работил като юрисконсулт в Община Банско, но напуска след раз­горелия се “кум гейт”.

Димитър Мунин – съпруг на племенницата на Иконо­мов Десислава Клечеро­ва – работил в Техническа служба в Община Банско, през което време, ако някой гражданин има проблеми, трябва да се обърне към него по подходящия на­чин. В момента – директор на Общинско предприятие “Топлофикация”, което не­прекъснато се захранва със заеми от бюджета на общи­на Банско. Заедно с племен­ницата на Икономов имат надзорна фирма – “ДИД Консулт инженеринг груп”, която е надзор на общин­ските обекти и през която трябва да мине всеки частен обект в Банско, който тряб­ва да бъде узаконен. Фирма­та е на други лица, но може да се проследи връзката с племенниците, а на място на строежите се появяват вина­ги те. (Също имаме снимков материал).

Всички от сем. Икономови са “земеделски производи­тели” и ползват европейски субсидии.

Съпругата на Икономов е едноличен собственик на капитала в счетоводна фир­ма “Епик Консулт” ЕООД. Управител е Десислава Боя­джийска – сестра на замест­ник кмета Ивайло Ръхов. Същата фирма води счето­водството на общинските фирми. Офисът на фирмата се помещава в сграда, коя­то е изкупена почти изцяло през послед­ните две годи­ни от Димитър Даутов и на която е напра­вен луксозен ремонт.

Съпругата на Икономов – Павлина Икономова е собственик на редица фирми, които имат го­ляма дейност през двата кмески манда­та.

Икономов, отново през Даутев, заку­пува и прави скъп ремонт и на вила в мест­ността “Шили­гарника” в ски – зоната на град Банско, която в момен­та е отдават под наем.

Вестник “ Топ Преса  „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене