НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

През тази седмица в община Гоце Делчев започна предоставянето на социални услуги по проект: № BG05M9OP001-2.040-0036-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“. 

Финансирането е на стойност 170 255 лв., осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е насочен към нуждите на хората с увреждания и  възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За период от 12 месеца, включените в проекта ще получават в домашна среда здравно-социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител.  За целта по проекта се назначават медицински сестри, домашни санитари, психолог и рехабилитатор.  Ще бъде закупено медицинско  оборудване, подходящо за мобилна употреба – апарати за измерване на витални показатели, електрокардиограф, специализирано оборудване за рехабилитационни процедури в домашни условия: тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долни и горни крайници. Ще бъде осигурен и нов лек автомобил за персонала осигуряващ патронажните грижи. Документи за включване в проекта се подават в Информационния център на  Общинска администрация – гр. Гоце Делчев.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене