ОДБХ – Благоевград, провери обекта на Бакалов, съставен е акт за установено административно нарушение

В мина­лия брой на Топ Преса в рубри­ката ни „ИСКАМ ДУМАТА“ в която подчерта­ваме, че може да участва всеки ви запознах­ме с исто­рията на госпожа от благо­евград­ския квартал „Стру­мско“ закупи­ла нека­чествена закуска от обект на благо­евград­ския бизнес­мен-хле­бар Ди­митър Бакалов. Топ Преса веднага се свърза с д-р Ми­хаил Бащавелов – директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. ОДБХ – Благо­евград са направили проверка на следващия ден. Ето какво ни отговориха от дирекцията:

До

Г-Н МЕТОДИ БАЙРАКТАР­СКИ

ОТНОСНО: Извърше­ни действия във връзка с подаден в ОДБХ гр. Бла­гоевград сигнал с Вх. № 2493/13.06.2019г. препратен от Топ Преса с информа­ция за закупена джумайка с кренвирш, който е бил по­синял и миришел ужасно, от закусвалня „Бакалов“, в кв. „Струмско“, гр. Благоевград.

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЙ­РАКТАРСКИ,

Във връзка с подадения сигнал на 13.06.2019г. бе из­вършена проверка, в обект закусвалня, стопанисвана от фирма „Младите лъвове -Бакалов“ ЕООД, с адрес ж. к. „Струмско“, ул. „Освобож­дение“ №12А, като към мо­мента на проверката, обекта не функционираше.

На 14.06.2019. между 09- 10ч. бе извършена повторна проверка, при която се уста­нови следното:

В момента на проверка­та хигиенното състояние на обекта в работен процес е задоволително. Налич­ните суровини за пригот­вяните тестени закуски – „Джумайка“ са: кренвирши „Аро“ със срок на годност до 24.06.2019г., партида L04062019; шунка кубчета „Аро“ със срок на годност 22.06.2019г., имитиращ про­дукт“ Милки лукс“ със срок на годност 18.09.2019г. Не се представят документи за произход на изброените су­ровини.

В обекта се доставят само замразени тестени закуски – банички от про­изводствения обект в кв. Стру­мско, собстве­ност на същата фирма.

На тестени­те закуски не са поставени етикети с ин­формация за съставки, които предизвикват алергии.

Взета една проба джумайка за микробиоло­гично изследва­не, от която не се констатират отклонения.

Предприети административ­ни мерки:

За конста­тираните при проверката не­съответствия, на Управителя на фирмата е съставен акт за установено ад­министративно нарушение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене