От Община Гоце Делчев обявиха приема на документите на кандидати за участие в конкурс за управител на „Медицински център-1 „ Гоце Делчев“

На основание чл. 23, ал. 3 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и решение №670/31.01.2019 г. на Общински съвет – Гоце Делчев, кмета Владимир Москов  обяви конкурс  за възлагане управлението на “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД .

Според условията на  конкурса ,кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образователно квалификационна степен “магистър” по медицина.
  2. Да имат пет години трудов/осигурителен стаж като лекар.
  3. Да имат придобита специалност.
  4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Желаещите да се явят на конкурса за управител на Медицински център- 1 иби биншата поликлиника в Гоце Делчев ,подават следните документи за участие :

  1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина, допълнителна квалификация и правоспособност;
  4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия/осигурителен стаж – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина;
  5. Копие от документ за придобита специалност;
  6. Декларация по чл. 18 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала или декларация, че ако бъдат избрани за управител в едномесечен срок ще отстранят пречките.

Свидетелствата за съдимост на кандидатите ще се съберат служебно.

Всички копия на документи следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис на кандидата.

 

Конкурса ще се проведе по следния вачин: Събеседване за защита на представената бизнес-програма за управление на “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД  Гоце Делчев за тригодишен период.

Необходимите документи за участие в конкурса без бизнес програмата се подават до 17.00 часа на 15.04.2019 година в гишето за информационно обслужване, партерния етаж в сградата на Общинска администрация , ул. “Царица Йоанна” № 2. Заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството за което се кандидатства.

До 18.04.2019 г. (3 работни дни, след изтичане на срока за подаване на документите), комисия назначена от кмета на общината извършва предварителен подбор на кандидатите чрез съпоставяне на техните данни по документи с обявените изисквания.

За резултатите от предварителния подбор кандидатите се уведомяват писмено.

До събеседване се допускат кандидатите, преминали през предварителния подбор.

На лицата преминали предварителния подбор се предоставя информация за дружеството, включваща последния годишен счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, щатното разписание на работещите, проекто-договор за възлагане на управлението. Кандидатите се уведомяват писмено за дните и часовете, в които могат да се запознаят със съдържанието на документите.

До 17.00 ч. на 03.05.2019 г. (15 дни от датата на извършване на предварителния подбор, но не по-късно от 3 работни дни преди датата на конкурса), кандидатите представят в гишето за информационно обслужване, партерния етаж в сградата на Общинска администрация , ул. “Царица Йоанна” № 2, своите бизнес програми в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на участника и дружеството, за управлението на което се кандидатства.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене