ХОРОСКОП ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Днес са на­со­че­ни про­тив вас дей­ствия от стра­на на прия­те­ли­те ви. Та­зи “прия­тел­ска” ак­тив­ност е оча­ква­на от вас и ве­роя­тно сте се пог­ри­жи­ли за за­щи­та­та си. То­зи ден е на­ча­ло на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни за вас, кои­то се ха­рак­те­ри­зи­рат с на­рас­тва­не на фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти, про­фе­сио­нал­ни сдру­же­ния и ста­би­ли­за­ция в биз­не­са.

ТЕЛЕЦ

По­ло­жи­тел­на съ­бо­та за Тел­ци­те, коя­то съз­да­ва пре­въз­ход­ни въз­мож­нос­ти за но­ви кон­так­ти или осъ­щест­вява­не на до­го­во­ре­ност. Оча­квай­те по­ло­жи­тел­ни но­ви­ни днес, свър­за­ни със служ­ба­та ви, те ще ви пре­дос­тавят но­ви въз­мож­нос­ти. Ус­пеш­но се раз­ви­ват де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те, но не от­ла­гай­те ра­бо­та­та по някак­ви фи­нан­со­ви де­ла.

БЛИЗНАЦИ

За­поч­ва­те деня раз­сея­ни и се ув­ли­ча­те в спо­ме­ни. Но по то­зи на­чин мо­же­те са­мо да за­ба­ви­те раз­ви­тие­то на де­ла­та си. От про­фе­сио­нал­на глед­на точ­ка съ­бо­та се явява ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те – появ­ява се из­год­на слу­чай­ност, коя­то раз­шир­ява въз­мож­нос­ти­те. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни с някои ан­га­жи­мен­ти в до­ма.

РАК

Днес съ­щес­тву­ват из­вес­тни про­ти­во­ре­чия при Ра­ци­те, но се­га те са пре­дим­но на пси­хи­чес­ка ос­но­ва и при доб­ро же­ла­ние лес­но мо­же­те да ги от­стра­ни­те. Тър­се­те хар­мо­ния­та и съг­ла­сие­то с ко­ле­ги­те в служ­ба­та или съд­руж­ни­ци­те и парт­ньо­ри­те в биз­не­са. Наб­лег­не­те и на твор­чес­кия си из­раз и ин­тер­пре­ти­рай­те за­дъл­же­ния­та си.

ЛЪВ

При Лъ­во­ве­те днес ли­чи неан­га­жи­ра­ност към де­ла­та и бе­зот­го­вор­ност. На ед­на част им пред­стои да ре­ша­ват дос­та проб­ле­ми и ако дей­стват та­ка, няма да ус­пеят да ги раз­ре­шат. В мно­го слу­чаи раз­чи­тай­те на прия­тел­ска­та под­кре­па, но трябва да проя­ви­те и необ­хо­ди­ма­та дей­стве­ност. Някои ще бъ­дат из­не­на­да­ни на ра­бот­но­то си място.

ДЕВА

Де­ви­те мо­гат да се над­яват на ус­пе­хи днес, кои­то оба­че в по­ве­че­то слу­чаи се дъл­жат на слу­чай­нос­тта. Твър­де раз­пи­ле­ни са по­ве­че­то от вас и пред­по­чи­тат да пре­ка­рат деня в без­дей­ствие. То­ва не е най-доб­ро­то ре­ше­ние, ще се ока­же­те в труд­но по­ло­же­ние. Неб­ла­гоп­рия­тно въз­дей­ствие ще ока­же гне­вът на ра­бот­но­то място.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са об­ла­го­де­телс­тва­ни в мно­го от­но­ше­ния днес. Трябва да се от­бе­ле­жи съг­ла­сие­то ка­то един от важ­ни­те фак­то­ри за пос­ти­га­не на пре­димс­тво във ва­ши­те раз­го­во­ри, кон­так­ти или де­ло­ви дей­ствия, как­то и към ва­ши­те род­ни­ни и прия­те­ли, кои­то мо­гат да се на­месят в лич­ния ви жи­вот и да ви пре­дос­тавят прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за из­ява.

СКОРПИОН

Днес Скор­пио­ни­те имат да ре­ша­ват ли­чен въп­рос, кой­то дос­та­тъч­но ви е при­тес­нил. Бла­гоп­рия­тни са въз­мож­нос­ти­те, кои­то ви пред­ла­га съ­бо­та, ще пос­тиг­не­те за­до­во­ли­тел­но ре­ше­ние по въп­ро­са. Ха­рак­тер­но явле­ние за някои от вас е пос­ти­га­не­то на съг­ла­сие по па­ри­чен въп­рос и ско­рош­ни при­до­бив­ки на та­зи ос­но­ва.

СТРЕЛЕЦ

Око­ло вас всич­ко про­ти­ча нор­мал­но и в някои слу­чаи мо­же да се го­во­ри за ус­пе­хи. Про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, но мно­зи­на от вас ще про­пус­нат ва­жен мо­мент, свър­зан с реа­ли­за­ция­та им. То­ва се дъл­жи на фак­та, че се­га се из­вър­шват лич­ни про­ме­ни за мно­зи­на, свър­зват се с не­що неп­рия­тно, а то­ва оз­на­ча­ва вре­ме­нен зас­той.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са от­пус­на­ти днес фи­зи­чес­ки, но за смет­ка на то­ва с доб­ро твор­чес­ко въоб­ра­же­ние. Ва­ша­та апа­тич­нос­т до гол­яма сте­пен се дъл­жи на до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, от кои­то, ако не се отъ­рси­те, ще ви дей­стват по­тис­ка­що през це­лия ден. Доб­ри­те про­фе­сио­нал­ни въз­мож­нос­ти не лип­сват за по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи. Ще преодолеете без проблем пречките.

ВОДОЛЕЙ

Денят е тру­ден и прия­те­ли­те са те­зи, кои­то ще ви по­мог­нат да над­мог­не­те вре­мен­ни­те си неп­рия­тнос­ти – те не се от­насят до про­фе­сио­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти и ра­бот­ния ден. Съ­бо­та пос­тавя на­ча­ло на про­ме­ни, кои­то имат от­но­ше­ние към ва­шия лю­бо­вен жи­вот. Хар­мо­нич­ни са взаи­моот­но­ше­ния­та в до­ма ви. Ще бъ­де­те прия­тно из­не­на­да­ни.

РИБИ

По­ло­жи­те­лен ден е съ­бо­та за биз­нес­ме­ни­те. Се­га има­те пъл­на въз­мож­ност да поп­ра­ви­те до­пус­на­ти фи­нан­со­ви греш­ки. Ра­бот­ният ден няма да бъ­де осо­бе­но из­ра­зи­те­лен, той ще е из­пъл­нен с мно­го ан­га­жи­мен­ти за някои Ри­би. Пла­ни­рай­те де­ло­ва­та си дей­ност за деня и та­ка няма да про­пус­не­те биз­нес ан­га­жи­мен­ти­те си.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене