ИЛИЯ НИКОЛОВ – ИЦО ОТ КРЕСНА: Охранителните ми камери заснеха нещо паранормално!

Обикновени хора от Кресна,съдържатели на малък магазин, притеснени – нещо се случва околодома им и това нямало обяснение!

 Преди да хулите и плюе­те – прочете и се замислете Защо отричаме нещо, което ни е непознато и защото сме неверници ли? Потърси ни Илия Николов – Ицо от град Кресна, Ицо – така му викат приятелите. Ицо е притеснен, на 20 юни охранителните камери, монтирани на мага­зина му в Кресна, заснемат нещо, което не може да се обясни. Цяла нощ пред мага­зина му и безлюдна къща в Кресна, стои черна светлина, сянка, енергия, с мъгла око­ло себе си. Всичко е заснето от охранителната камера и след проверка се удосто­вери, че върху записа няма манипу­лации и стра­нични дефе­кти. Свиде­тели на па­ранор­малното явление са Ни­колов и съпруга­та му – напълно нормал­ни хора, обик­новени хора… Това накара нашите колеги Мето­ди Бай­рактар­ски и Веселин Стаме­нов да отида на мяс­то и да засне­мат всичко. Случаят наистина се оказва потресаващ.

Обикновени хора от Кресна, съдържатели на малък магазин, притеснени – нещо се случва около дома им и това нямало обяснение!

 Записа­ното няма обяснение, а раз­казът на Ицо е направо вле­деняващ. Според него това са духовете на неговите по­чинали съседи, които не по тяхна воля били погребани в Благоевград и сега идват с носталгия в дома си под друга форма, според съпру­гата му можа и да е извън­земна наме­са… Ис­торията е уни­кална и вдъхно­ви на­шите колеги да на­правят филм по нея, той ще бъде из­лъчен идния четвъртък в сайта на информа­ционна агенция www. toppresa.com в новия проект на Топ Преса – НИ­КОГА НЕРАЗКАЗАНО. Случа­ят обещава да е повече от интересен, будещ много въ­проси логично зададени но предвещаващи нелогични отговори…

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМА­ЦИЯ ГЛЕДАЙТЕ ТОЗИ ЧЕТ­ВЪРТЪК ПРОЕКТЪТ НИКО­ГА НЕРАЗКАЗАНО – ЕДНА ПРОДУКЦИЯ НА ТОП ПРЕ­СА, МЕТОДИ БАЙРАКТАР­СКИ И ВЕСЕЛИН СТАМЕ­НОВ!

 А ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ СЛЕД ТОВА САМО ВЪВ ВЕСТНИК ТОП ПРЕСА – ЮГОЗАПАД­НИЯТ ТАБЛОИД СЛЕД ВА­КАНЦИЯТА!

Веселин Стаменов

Методи Байрактарски

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене