Кръстьо Сарафов и мечтата му за театър – мост между Илинден и София

Преди няколко дни при­ключи теренното изследва­не за Кръстьо Сарафов, на екип от НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, ръководен от проф. дфн Ми­рослав Дачев и експерти от реги­он Гоце Делчев, които имаха за цел да разкрият, проучат и дигитализират архивни ма­териали, свързани с големия български актьор Кръстьо Сарафов, роден в с. Илинден. В хода на проучването, осъ­ществено в няколко етапа, екипът се срещна с потомци на рода Сарафови, проучи и засне материали, свързани с Кр. Сарафов, които се пазят в читалище „Кр.Сара­фов“ в с. Илин­ден . Всич­ки ма­териали ще бъдат публично дос­тъпни на е-библиотеката на НАТФИЗ.

Преди 3 години НАТФИЗ в партьорство с ИИЗ при БАН, спечели проект „Създаване и управление на специализи­рана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и ек­ранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“.

През 2015 се реали­зира първия етап от проекта, който приключи с от­лична оценка от Фонд „Научни изследвания“ благодаре­ние, на кое­то проектът продължи с втория си етап през 2017 – 2018 г. Изпъл­нението на дейности­те по про­екта има за цел пре­връщане на Академия­та в център за дигитал­ни архиви в областта на сценичните и екранните изку­ства.

Като част от своя­та стратегия за раз­витие Академията ще създаде и ще поддържа е-Библиотека с научен тек­стов и визуален архив, който ще бъде основен в областта на театралното и филмовото изкуство в национален ма­щаб. Архивът ще служи за научни изследвания в облас­тта на историята на сценич­ните и екранните изкуства, а е-библиотеката ще бъде по­лезна както за научни цели, така и за образователния процес в НАТФИЗ. Амбиция­та на научния колектив е да превърне е-библиотеката в основно поддържащо звено на електронно обучение по всички теоретически и исто­рически дисциплини в Ака­демията в близките години, а научният архив в области­те на сценичните и екранни­те изкуства да се ползва за фундаментални научни из­следвания от всички лица и институции, работещи в тази сфера.

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене