За земите и горите на Община Гоце Делчев

 

Председател на Посто­янната комисия по селско стопанство и природни ресурси към Общински съвет – град Гоце Делчев, е Сайди Сайди Чолак, кой­то е общински съветник трети мандат. Той е за­вършил бившия Техникум по електротехника (сега Неврокопска професио­нална гимназия) в града и Машинно – електротехни­чески институт (днешния Технически университет), специалност Технология на металите и металооб­работваща техника. Бил е секретар и до 1999 годи­на кмет на село Брезница. Понастоящем е общински председател на ДПС – Гоце Делчев. Има частен бизнес.

– Господин Чолак, с кои въпроси най-често се зани­мава Комисията, която ог­лавявате?

– Най-напред искам да кажа, че нашата комисия е много активна. Няма се­сия на Общинския съвет, на която ние да не вземем от­ношение и предварително да не провеждаме заседа­ния. А сега – на въпроса. В дневния ред почти на всяко заседание присъства точка за разрешаване изготвяне­то на подробен устройствен план за промяна на пред­назначението на земедел­ски имот. Така откликваме на молбите на хора, които имат инвестиционни наме­рения, осъществяването на които е свързано с такива земи. Някои искат да строят цехове, други – авторемонт­ни работилници и т. н. Нала­га се постоянно, макар и на парче, да разрешаваме тези инвестиции. В която и посо­ка да тръгнете – към Барото, Мосомище или Баничан, ще се убедите в това. Мога да дам пример с фирма „Мер­кез“. Освен цеха за колбаси, собственикът изгради след нашето разрешение ферма за елитни породи месодайни крави от Холандия.

Много акту­ална задача е предоставя­нето на земя от общинския поземлен фонд по иска­не на служба „Земеделие“ – град Гоце Делчев. Ние сега отдава­ме под наем тези земи. Общински пасища, мери и ливади пре­доставяме на животновъ­ди, но не и на тези, които са санкционира­ни например за това, че пускат жи­вотните без надзор.

– Какво ще кажете за узаконяване­то на имотите край Боров­ската река?

– В този слу­чай става въ­прос за про­мяна на начина за трайно ползване на общински мери и пасбища в землището на град Гоце Делчев. Такива земи не могат да бъдат въз­становявани. Провеждаме публични търгове с явно наддаване за продажба на земи -общин­ска собстве­ност, като за целта сме приели опре­делени цени. Купувачите са хора, които на тези места гледат живот­ни, извърши­ли са строи­телни работи и искат да си закупят земя­та, на която е съответното ранчо.

– Кои въпро­си, свързани с природни­те ресурси на Общината, сте решавали?

– Разиск­вали сме от­носно мине­ралната вода в Баничан и най-вече относно другото природно богатство – гори­те. Аз като председател на Комисията настоявах и на­правих всичко възможно, така че Община Гоце Дел­чев да си възстанови горите и в момента тя разполага с тях. По въпроса работихме предимно със заместник – кмета Сарандев. Ангажи­рахме и инж. Иван Синанов – бивш директор на Горско стопанство – Гоце Делчев, сега пенсионер. Общински­ят съвет прие специална наредба за управлението на общинските гори. Там са за­писани цените за отдаване на дървесината.

– Как оценявате горското богатство на Общината?

– Горите ни са малко в сравнение с тези на други общини. Като хектари има­ме, но не са много атрактив­ни. Нашите гори не са веков­ни, а по на 40, 50, 60 години, залесени или самозалесени.

– Интересно е как Община­та може да се разпорежда с горите.

– Има няколко начина за това. Тя може да ги предос­тави на нашето Горско сто­панство. Възможно е също сама да провежда тръжни процедури. Важна е и соци­алната дейност. През есента може да добие на по-изгод­ни цени дърва за огрев, кои­то да предостави на социал­но слаби хора.

– Благодаря Ви за разясне­нията. Желая на Комисията успешна работа!

Юлия Баймакова

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене