Нови протести назряват срещу ВЕЦ на Алисман Камбач в Брезница!?

Мини ВЕЦ оставя без вода река Янкулица в Пирин пла­нина и нарушава екологич­ното равновесие в района от години насам. Това уста­нови изненадваща проверка във водното съоръжение на специалисти от община Гоце Делчев преди време и от то­гава – нищо. Преди години стана ясно, че ВЕЦ-ът е с из­текъл срок на разрешително за водовземане и собствени­кът му кандидатства за ново в Басейнова дирекция – Бла­гоевград, от където по стра­нен начин, това разрешител­но му се даде тихомълком.

Обектът използва водата на река Янкулица, която е ос­новен приток на река Туфча. „При проверките на Басей­нова дирекция предупреж­дават бизнесмена Алиосман Камбач и той отстранява нарушенията навреме, за да не го санкционират. Но при проверката на общината ня­маше капка вода в реката. 100 процента от водните ко­личества се използват от съ­оръжението за производство на електричество, запушена е реката с чували и това спи­ра преминаването на рибата. Дори Двойният водопад е пресъхнал”, твърдят жители на село Брезница. Пробле­мът нараства с факта че де­битът на река Туфча намаля­ва, това беше потвърдено от източници на Топ Преса във ВИК – Благоевград, от където ни беше казано, че се обмис­ля направата дори на язовир с цел дълготрайно решаване проблема с питейната вода в района. Река Туфча в село Брезница е и основен водо­източник за захранването на град Гоце Делчев и региона, това още толкова прави въ­просния ВЕЦ трън в очите на хората. “ Елате да видите, реката се е превърнала в лу­нен пейзаж. Риба дори няма заради ВЕЦ-а. Готови сме пак да протестираме, защото само обещания има но резул­тати – не“ , пишат ни въмуте­ни брезничани. Заради това писмо, получено в нашата ре­дакция, вестник ГРАДЪТ се обърна и към специалисти от където получихме още по-за­страшително становище.

Водноелектрическите цен­трали (ВЕЦ) поначало не произвеждат зелена енергия, макар и първоизточникът на енергия – водата – да се причислява към възобновя­емите източници на енергия. Същото важи в почти еднак­ва степен както за големите, така и за малки централи. Това е така, защото за по­строяването на ВЕЦ водното течение се препречва с язо­вирни стени или баражи, а дори и съвсем малки прегра­ди нарушават всички най-ва­жни функции на реките и те престават да действат като биокоридори. Това унищожа­ва биоразнообразието и въз­действа негативно на приро­дата в района. Поради това и енергията, произведена от ВЕЦ, не може да се нарече „зелена“. Тя като принцип се добива за сметка на расти­телните и животински ви­дове, чийто местообитания биват унищожени директно – чрез пряко застрояване, заблатяване или пресушава­не (съответно над и под язо­вирната стена), или косвено – като се прекъсват връзки­те между екосистемите.

Проблемите назряват, а собственикът на въпросния ВЕЦ – корпоративния биз­несмен от Брезница – Алис­ман Камбач си прави „пас“. Трябва ли държавата да строи язовир, защото Кам­бач не го ловят институциите и му дават на тепсия разре­шителни без никаква логика? Въпроси, на които ще опита­ме да намерим отговор, още този петък само във вестник Топ Преса – югозападният таблоид!

Вестник “ Градът“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене