Кой се опитва да разруши структурата на БСП – Петрич?

 

Бившият областен и об­щински председател на партия АБВ Димитър Ата­насов от снощи отново е член на БСП. Молбата му за възстановяване на членството е разгледана в основната партийна орга­низация в село Старчево. Възстановяването му като член е гласувано едино­душно.

Преди разговора ни днес Димитър Атанасов преду­преди, че от ГЕРБ – Петрич са вкарали „троянски кон“ в БСП – Петрич. Този нов член скоро дори ще оглави младежката организация на партията в общината, бе категоричен Атанасов. Той отговори на въпроси на журналисти.

– Защо избрахте да депо­зирате молбата си в Старче­во?

– Още когато бяха срещите между БСП и АБВ в Благоев­град, колеги от други общи­ни ми предложиха да стана член там, за да бъде избег­нато напрежението в БСП – Петрич. Но аз съм работил и съм от Петрич. Преди това имах срещи с 4 партийни организации, които изявиха желание да бъда техен член, но аз избрах именно Стар­чево, защото по мое вре­ме именно там беше най-силната организация на БСП – Пе­трич със 63 членове. 80% от тях бяха млади хора. С огромно съжаление мога да кажа, че сега члено­вете на БСП – Старчево са 11. През тези години тези, които ръководеха БСП – Петрич след мен, нито един път не са отишли там.

Искам да благодаря на предсе­дателя на БСП – Стар­чево Радко Спасов, на Христина Ма­кенджиева, Илия Петров, за това, кое­то направи­ха. Вече съм член на БСП – Петрич.

– Как ще коментирате декларация­та на Общин­ски съвет на БСП, с която те се обявя­ват против Вашето при­емане?

-Тази де­кларация, която те раз­махаха, мал­ко ми прили­ча на водевил „Пияната Станка“. Ня­какъв си гос­подин Мунчо от село Ко­ларово ре­шил да пра­ви нещо. Но това не се прави по този начин. За да има такова решение по та­къв въпрос, трябва да се про­ведат събрания в основните партийни организации. Там трябва да се направи про­токол за решението, и този протокол да бъде депозиран в ОбС на БСП. Те чак тогава могат да се произнесат. Ни­кой не може да спре вятъра с духане срещу него. На този господин, който дори си поз­воли по някои вестници да ме учи на морал, мога само да му припомня: в навечери­ето на едни местни избори не Митко Атанасов,

СЕ КРИЕШЕ СЪС СМЪКНАТИ ГАЩИ В ЧЕРЕШОВИТЕ МАСИВИ

до село Беласица, а точно той.

Аз имах мои представи­тели на сбирката на ОбС на БСП – Петрич, на която е гла­сувана декларацията срещу моето членство. Колкото и да е невероятно, аз полу­чавах цялата информация оттам. Реално на тази сбир­ка са били 24 души. Голяма част от тях са били широко непознати на старите члено­ве на БСП. Не знам кой ги е довел. При 24 души присъст­вали извадиха 37 подписа. Разговарях с 4 човека, които са в списъка с подписите, и те са категорични, че не са били на сбирката. Може би дори двама от тях ще напи­шат писмо до Изпълнител­ното бюро на БСП в София. Не се прави така! Фалшифи­кациите в БСП приключиха. Не й право чест на предсе­дателката на БСП – Петрич да размахва тези листове публично. И да дава оценки за моята работа. Аз никога не съм работил с нея, и тя не може да ме обвини в как­вото и да е, защото тя не по­знава моя начин на работа. С нея досега съм се виждал може би два-три пъти. Ко­гато тя стана член на БСП,

 Димитър Атанасов: Г-жо Атанасова, кажете кой открадна документите на БСП – Петрич, защо бяха откраднати, и на кой бяха дадени?

 

 

беше доведена от Катя Пар­танакова. И може би, ако си провери членската карта, там стои моят подпис. За­щото тогава само аз и Нов­ко Попов разписваха тези карти. Единственото време, когато сме работили заедно, са последните местни из­бори. Тогава аз й отстъпих всички места в комисиите, които тя пожела.

– Кои са се изказали на въпросната сбирка, знаете ли?

– Цялата среща реално е траела точно 24 минути. Изказали са се трима души. Това са Христо Малчев, Нов­ко Попов, и Мария Маноле­ва от село Генерал Тодоров. Щеше да бъде смешно, ако не е жалко, Манолева да ми дава оценки, след като може би много бързо е забрави­ла как с мое ходатайство и благодарение на господин Костадин Чорбаджийска на целия певчески състав на тяхното читалище им бяха подарени носии. Беше обо­рудвана с нови столове ця­лата им зала, пак благода­рение на мен. С мои лични средства им плащах турне­тата до „Пирин пее“ на ця­лата група. Не й прави чест. Но по-важното е, че организа­цията на БСП в Генерал То­доров все още се оглавява от една 80 годиш­на жена. Това говори, че там никой не рабо­ти. Това голя­мо село в на­шата община е просто зане­марено. Загу­бихме много твърдо черве­ни села, които вече ги няма на картата на БСП.

Уважение към господин Малчев, защото той е казал, че не могат да ме обсъждат, след като не присъствам. Но имам въпрос и към него:

ГОСПОДИН МАЛЧЕВ, ВИЕ СЪОБ­ЩИХТЕ ЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БСП – ПЕТРИЧ, ЧЕ СЪЩО СТЕ ЕДИН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА АБВ В СОФИЯ?

Защото Вие помните, че там ние също се поздравя­вахме с Вас. Или Ви беше страх да не Ви изключат?

По обясними причини не искам да коментирам Новко Попов.

– Имате ли информация как е протекла проверката в БСП – Петрич в началото на годината?

– Гледах по телевизията обясненията на Йорданка Атанасова и Димитър Малев за отлично миналата про­верка в БСП – Петрич. Но истината е друга. Резултати­те от тази проверка още не са влезли на Изпълнително бюро в централата на БСП, още не е дадена оценка. И в момента хората от ръковод­ството на БСП – Петрич се самооправдават. Оценката няма да бъде такава, каква­то те я заявяват. Защото са констатирани много сериоз­ни нарушения, установено е, че в БСП – Петрич има кухи структури, които съществу­ват само на книга. БСП – Пе­трич е в плачевно състояние. Искам да попитам Йорданка Атанасова за нещо, което бе повдигнато преди време, и в което се намеси и Районно­то полицейско управление. Аз бях обвинен от същия този господин така наречен Мунчо, че съм откраднал до­кументите на БСП – Петрич. Бях викан за това в районно­то полицейско управление. Въпросът ми към Йорданка Атанасова: след като се го­вори за прозрачност, лоял­ност и честност, може ли тя пред цялата общественост да излезе и да каже кой от­крадна документите, защо бяха откраднати, и на кой бяха дадени?

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене