За какво похарчиха 685 200 лв.???

Методи БАЙРАКТАРСКИ

Дами и господа читате­ли на Топ Преса. Искам да привлека вниманието ви към едни мрежи сложе­ни съвсем наскоро при с. Мурсалево. Високоякост­ните мрежи на скалния от­кос на ГП Е-79 при с. Мур­салево са по­ставени от седем алпи­нисти и би тряб­вало да са ги оплели за по-го­ляма си­гурност със сто­манени въжета. Тук през декември 2014 г. срутване из­хвърлило полски ТИР на жп-линията София-Кулата, из­горял е и първият вагон на влака Бла­гоевград-Дупница, разкъсани са били релсовият път и кон­тактната мрежа, по чудо тежкият инци­дент приключил без жертви. Работата по ската започнала в началото на месец април 2016 г.. Тогава алпинисти от Велико Търново с помощта на пневма­тична сон­да пробили в ската над 600 отво­ра, в които били поставени анкери. Така 150-метра дългият и 25 м. висок скат запри­личва на таралеж. След това отворите с поставените в тях железни прътове/анкери били инжек­тирани с разтвор и върху тях били нанизани високоя­костните мрежи. За да не се изниз­ват мре­жите от прътове­те, върху стърчащите от ска­та им краища били поставени планки. Групата алпинисти оплели железните пръти със стома­нени въжета. Така мрежите щели да бъдат притискани към ската, за да не падат камъни. Пре­ди няколко години на ската след по­чистването му от свлачището, били поставени пак от алпинисти времен­ни мрежи, монти­рана била и манти­нела между пътя и жп-линията, напра­вена била и допъл­нителна – трета лен­та на главния път. След като всички стари мрежи били свалени от ската били поставени тези нови мрежи. Работата на фирмата приключва в края на месец май 2016 г., а проектът е на стойност 571 000 лв./без ДДС.

Да се върна към това, което ми привлече внима­нието. Едно въже, което е скъсано. То нищо не държи. Затова и има много камъни по пътя. Тоест свлачището продължава и всичко е от­ново на пътя. Някой май не си е свършил работата. Ка­мъните са на пътя. Мрежа има, но камъните са на пътя. Има ли контрол изобщо и ка­къв е той? Някой е взел ня­какви пари, но работата не е свършена. Видно е, че нищо не държи мрежата. Според мен трябва да има някакви скоби, които да я държат, а не някакви бордюрчета. За мен това е пореден случай на едно ограбване на едни европари, които една фирма е трябвало да вземе. Просто трябвало да се усвоят. А жи­вота на хората? Пътят про­дължава да е осеян с камъ­ни. Това е България. Оставям комента­ра на г-н Стаменов и г-жа Ди­митрова, който мо­жете да гледате в предава­нето „НЕУ­ДОБНИТЕ“ .

Вестник ТОП ПРЕСА

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене