Община Разлог открива процедура за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост

   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка чл.21, ал.1, чл.26, ал.12,  чл.65 и чл.89, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД-15-853 от 30.10.2017г. на Кмета на Община Разлог, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  следния недвижим имот-частна общинска собственост: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 61813.753.190.2.19, със застроена площ от 12.60 кв.м., находяща се в сграда с идентификатор 61813.753.190.2, изградена в поземлен имот 61813.753.190, по кадастралната карта на гр. Разлог, ул.“ св.св.Кирил и Методий“2,ет.1.  Начална конкурсна цена-226.80лв., представляваща стойността на годишния наем(без ДДС). Депозит за участие – 23лв. Закупуване на документация-до 20.11.2017г. до 16.00часа. Дата на провеждане на конкурса-21.11.2017г. от 10.30часа. Подаване на предложенията за участие – 20.11.2017г. до 16.00часа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене