ОбС-Банско прие Програма за развитие на туризма в общината

На свое редовно заседание, членовете на местния парламент в Банско приеха Програмата за развитие на туризма в община Банско за 2017 година и отчета за изпълнението й за изминалата 2016 г. Създаването на добра бизнес среда за развитие и повишаване на конкурентоспособността на икономиката – анализ на възможностите за изграждане на надобщински клъстер „Туризъм”, рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско чрез участия в международни туристически борси, обогатяване на летните активности, организиране на изложби и демонстрации на местни занаятчии и фолклорни изпълнения през активния летен сезон, отпечатване на рекламни материали за курорта, организиране на фиксирани инфотурове на Старинния квартал и културно-историческите забележителности в града, изработване на летен и зимен филм за Банско, създаване на приложение за мобилни телефони с полезна информация за Банско, уплътняване на Ски зоната и изграждане на втора кабинкова линия, са част от  целите, заложени в  Програмата.

Общинският съвет даде своето съгласие за участие на община Банско в четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2017 г., като страната ни е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация да присъжда на свои общини Етикета. През 2014 г. община Банско успешно подготви процедурата и беше една от 18-те общини с присъден Етикет, представляващ кристален дванадесетостен, върху който са гравирани 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. Етикетът е с валидност от 2 години.

Приет бе Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Банско. Ролята на комисията е   да оказва по-ефективна помощ и подкрепа на осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

Съветниците единодушно дадоха съгласието си за промяна на наименованието на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов” – гр. Банско в Гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, считано от учебната 2017/2018 г. Основен мотив за промяната е фактът, че в учебното заведение от години не се изучават специалности, свързани със селското стопанство. Новото наименование на училището ще даде възможност за предлагане на по-широк спектър от специалности, отговарящи на търсенето на пазара на труда в региона.

Разгледан и приет бе Годишен план за младежта на община Банско за 2017 г. целящ подобряване качеството на живот на младите хора от общината и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал.

Във връзка с навършването на 105 години от откриването на гроба на създателя на Стара Велика България – кан Кубрат и  постъпило писмо от Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България, бяха отпуснати финансови средства за организацията и провеждането на Всебългарски събор „Към завета Кубрат – 105” и изграждане на Мемориалния комплекс на гроба на историческата личност.

Местните парламентаристи не пропусната да поздравят избраният за народен представител от Банско, заместник-кмет на администрацията Александър Мацурев,  като му пожелаха здраве и успешна работа в полза на региона.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене