7 фирми се конкурират за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за Община Благоевград

благоевград

Седем оферти са подадени за обявената обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация – Благоевград”. Критерият за възлагане по поръчката е най-ниска цена. Кандидатите за снабдители са „АТЦ-България” ООД – София, Кооперация „Панда” – София, „Грийн Офис” ЕООД – София, „Айс офис” – Благоевград, Престиж бизнес 93”ООД – Благоевград, „Роел-98” ООД – София и „Сайентек” ООД – Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 48 000 лв. с ДДС.

Комисията, определена със заповед на кмета на Община Благоевград, д-р Атанас Камбитов, е в състав: Татяна Николова, гл. експерт „Главен счетоводител, Валентина Спасова-главен юрисконсулт, Николай Бочуков, гл. експерт „Информационно и техническо обслужване”, Димитър Кехайов, технически сътрудник и Василка Колчева, общински съветник. След отваряне на офертите комисията се оттегли за разглеждане на подадените документи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене