Мария Габриел: Овластяването на жените е от решаващо значение за прехода в страните на изток от Европа

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в нея Мария Габриел представи днес доклада си относно правата на жените в държавите от Източното партньорство. Докладът обхваща Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, като идентифицира бариерите за овластяване на жените и подчертава как по-голямо равенство между половете би допринесло за постигане на целите на страните от Източното партньорство и Европейската политика на съседство на жените.

„Източното партньорство се основава на ангажимента за отстояване принципите на международното право и основните ценности на демокрация, върховенство на закона и права на човека. Ето защо не трябва да се забравя колко е важно равенството между половете и защита правата на жените. Овластяването на жените и тяхното активно участие в социалния, политическия и икономическия живот е от решаващо значение с цел постигане на промени в процесите в страните от Източното партньорство“, заяви Мария Габриел. Тя подчерта също, че равенството между половете бе отбелязано като обещаваща нова област на сътрудничество в декларацията за Източното партньорство, одобрена по време на срещата на високо равнище в Рига през 2015 г.

Мария Габриел отбеляза също специфичния, позитивен подход, който е използвала при изготвянето на доклада. Този подход не заклеймява, а извежда примери за добри практики и успешни проекти. „Шестте страни, обхванати от доклада, са изключително разнородни и отношенията на ЕС с тях са диференцирани. Принципът на диференциация е от ключово значение и в областта на сътрудничеството за равенство между половете. Предизвикателствата, пред които са изправени държавите от Източното партньорство по отношение правата на жените са близки по естество на тези, пред които сме изправени държавите-членки на ЕС. Ето защо сътрудничеството е правилният подход“, наблегна докладчикът Мария Габриел.

Докладът разглежда шест ключови области: участието на жените в процесите на вземане на решения, участието в икономиката, насилието над жените, ролята на жените в мирното разрешаване на конфликти, примери за добри практики и подкрепата на ЕС в контекст на Европейската политика за съседство. „Правата на жените и равенството между половете са области, които могат да извлекат значителни ползи от сътрудничеството между ЕС и страните от Източното партньорство. Целта на доклада е да ги постави по-високо в дневния ред на сътрудничеството ни“, обобщи Мария Габриел.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене