С 1,6 млн. лв. санират сградата на полицията в Благоевград

Община Благоевград внесе пето проектно предложение в Междинното звено за одобрение – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград”. То е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020 г.

Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград, както и осигуряване на достъп до сградите на хора с увреждания. За целите на проекта е подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи.

С реализирането на дейностите по проекта ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградите. Предвижда се обновеният сграден фонд на административната структура да бъде в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство за високо ниво на енергийна ефективност, като се осигурят по-добри условия на работа на служителите ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград в екологична и енергийно-ефективна работна среда и достъп на хора в неравностойно положение.

Стойността на проекта е в размер 1 645 987,00 лв., а срокът за изпълнение на заложените в проекта дейности е 12 месеца.

До този момент Община Благоевград е подала в Междинно звено проектни предложения за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград“, „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон”,  „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград” и  „Благоустрояване на градската среда”. Общата стойност на проектните предложения възлиза на 28 392 659,89 лв., което надхвърля 50 % от общия размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Благоевград по процедурата, която е в размер на 44 056 536,93 лв.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене