350 милиона за развитие на науката в България

Общо 350 милиона лева ще бъдат инвестирани за научни изследвания и технологично развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез обявените тази седмица 2 процедури – „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Средствата са разпределени за развитие на науката в 4-те тематичните области, определени в стратегията на страната ни за интелигентна специализация: „Мехатроника и чисти технологии“, „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ , „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. 

Ще се финансират дейности, свързани с изграждането и оборудването на центрове за компетентност (ЦК) и центрове за върхови постижения (ЦВП); дейности, свързани с провеждане на независими НИРД,  както и дейности, свързани с широко разпространение на резултатите от научните изследвания и трансфер на знания.

За 100% безвъзмездно финансово подпомагане могат да кандидатстват научноизследователски институти, висши училища, БАН, Селскостопанска академия, както самостоятелно, така и в партньорство със съществуващи центрове за върхови постижения, публични и частни научни организации или юридически лица с нестопанска цел.

Очаква се до края на 2023г. да имаме изградени поне 8 центъра за компетентност и 4 центъра за върхови постижения, като дейността им ще доведе до повишаване нивото на пазарната ориентация на научно-изследователските дейности на научните организации в България, както и до подобряване на капацитета им за върхови постижения в областта на научните изследвания.

Кандидатстването е изцяло електронно през информационната система ИСУН 2020 като крайният срок за прием на проектни предложения е на 23 януари 2017г.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене