ЮЗДП организира обучения по стопанисване на горите

Специализирани обучения за повишаване на професионалната компетентност на лесовъдите в областта на стопанисването на горите, маркиране на насажденията и практическото прилагане на различните видове сечи организира Югозападното държавно предприятие.

Съвещанията ще се проведат от 30 май до 3 юни по предварително определен график на територията на пет държавни горски и ловни стопанства. В тях ще участват служители от 39-те териториални поделения на ЮЗДП, представители на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите и РДГ Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик и София, Лесотехническия университет, Лесозащитна станция – София и Горска семеконтролна станция – София.

Маркиране на насажденията, съгласно изискванията и целите на различните видове сечи; стопанисване на горски култури с преобладаващо участие на белия бор;

изготвяне на документацията, свързана с планирането и маркирането; техническо изпълнение на дейностите по определяне и отбелязване на дърветата за сеч, са основните теми в дискусията. На терен ще бъдат коментирани най-често срещаните проблеми при маркирането, както и въпроси от практиката на горските служители.

               

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене