Административен съд Перник отмени решение на РИОСВ по плана за застрояване на Паничище

Административен съд Перник отмени като незаконосъобразно решение от 2012 година по оценка за съвместимостта на директора на Регионална инспекция по околната среда и води в Перник, с което е съгласуван Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на Паничище.
Съдът изпраща преписката на директорът на РИОСВ Перник за ново произнасяне, като се съобрази с указанията на съда.

Административният съд е решил, че предложението за подробен устройствен план на село Паничище ще окаже постоянно отрицателно въздействие върху биооразнообразието в Рила планина с визираните в него 5000 нови легла и го е отменил. Това обявиха в съобщение до медиите от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Делото продължава 4 -та година. То е във връзка с оценката за съвместимост на проекта за Подробен устройствен план -план за регулация и план за застрояване на Паничище. Делото беше образувано след жалба на природозащитни организации.
5 вещи лица са направили експертизи. „В настоящото съдебно производство, чрез анализ на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, се налага изводът за постоянно отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху съществен компонент на околната среда – биологичното разнообразие и неговите елементи, като дивите птици, природните местообитания, дивата флора и фауна. Кумулативното въздействие на инвестиционното предложение най-вече засяга Европейския вълк, дивата коза, кафявата мечка, врабчовата кукумявка, пернатоногата кукумявка, трипръстия кълвач, белогръбия кълвач, черния кълвач, сивия кълвач, малкия ястреб, големия ястреб, лещарката, глухара и горския бекас, като природните им местообитания ще бъдат унищожени или модифицирани. Необходимо е планът да осигури спазване на нормите за качество на околната среда във всичките й компоненти, което по отношение на биологичното разнообразие, както се посочи не е постигнато. От изложеното следва, че оспореният административен акт е постановен в нарушение на материалноправните норми на чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което следва да бъде отменен, като преписката се върне на административния орган за процедиране по реда на Наредбата при спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона“ се казва в решението на Административен съд Перник.

dariknews.bg

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене