Ана Палашева, Мис Благоевград 2008 г., собственик на лицензираната марка Мис Югозападна България, ексклузивно пред Топ Преса: Тази година ще чупим рамки!

Ще се борим и за благородна кауза – създаването на център за малтретирани жени. Жени, които са жертва на домашно насилие в БлагоевградРалица ВАСИЛЕВА

Ана Палашева е собственик на лицен­зираната марка Мис Югозападна Бълга­рия. Участник, спон­сор и жури на редица от най-престижите конкурси в страната и чужбина.

Предприемач, най-мла­дото лице на корицата на елитарното списание Биз­нес Лейди. Организатор на събития, за които дълго се говори. Съсобственик на Catwalk Casting Agency.

Юрист по образование, специализира евент ме­ниджмънт и мениджмънт и маркетинг на лукса в Италия. Търси и подкрепя благотворителни и соци­ални каузи.

Ана Палашева е позната на благоевградската пуб­лика и като Мис Благоев­град 2008 г. Тя споделя подробности около пред­стоящия конкурс Мис Югозападна България на 26 март.

– До момента в Благоев­град сме били свидетели на доста конкурси. Какво по-различно да очакваме от Мис Югозападна България?

– Тази година в Благоев­град предстои да се слу­чи едно много специално събитие. Мис Югозападна България, във варианта, в който аз ще го представя на общественост­та, веднага излиза и чупи рамките на всичко позна­то до тук. Тази година кон­курсът, освен, че е част от веригата Мис България, т.е. нашите фина­листки отиват на този фо­рум като представителки на Благоевград и съответно на всички останали градове в региона. Конкурсът е лицен­зиран, което значи, че може да се провежда ежегодно. Това е нещо ново, защото до този момент никой от организаторите на формати като Мис Благоевград, Мис Югозападна България, Мис Сандански, Петрич, Банско и всякакви такива, не са има­ли лиценз, което отчитам като сериозна грешка и на организаторите, и на хора­та, които са лицензианти на по-сериозните вериги.

– Конкурсът, виждаме от рекламите, които текат, ще бъде едно много различ­но събитие, не само заради това, че е лицензиран, а и като цяло – мащабността му, събрала си доста хора, които са застанали зад теб. Но има нещо, за което бихме искали да ни разкажеш по­вече – това е една кауза, зад която заставате всички ор­ганизатори на този конкурс.

– Тази година конкурсът ще бъде под формата на коктейл, което за първи път се случва в историята на конкурсите в Благоевград. Много изискано събитие с много важни и специ­ални наши гости, които решиха да ни подкрепят именно и заради каузата, за която ще се борим, а именно –

създа­ване­то на център за малтретира­ни жени.

Жени, които са жертва на до­машно насилие в Благоевград. Това е една ка­уза, която при­емам много лично, не само защото не е ма­щабно подкрепе­на в държавата, за това нещо по правило не се говори. Дори же­ните, които са жертва на до­машно насилие, избират да мълчат, което е много стран­но. Аз не го разбирам. Ние всъщност трябва да толери­раме това нещо да не се прикри­ва, а напротив – да се говори открито за него и съответно тези жени да получат помощ – от пси­холог, от всички институции, кои­то могат да им помогнат. Важно е да се каже, че такива центро­ве в държавата като цяло липс­ват. Има, но те не предлагат условия, които са адекватни за един нормален живот или за една подобна подкрепа, без значение колко време ще от­неме.

– Тук е важно да кажем, че самото присъствие на конкурса ще бъде с покани, средствата от които ще оти­дат именно за този център.

– Абсолютно! Ние много прозрачно подхождаме към това нещо, защото хората по правило винаги имат „едно на ум“, така да се каже, кога­то дават пари за нещо и не са много сигурни къде оти­ват. За да бъдем абсолютно коректни, пускаме поканите, които са на стойност 20 и 30 лева, не е нещо непосилно, съответно на самото съби­тие ние ще имаме гост нота­риус, по чиято сметка ние ще преведем абсолютно всички средства. Ще обявим колко покани са продадени, каква сума сме събрали, тя отива по сметка на нотариуса и след това се превежда по сметката на центъра, когато се отвори такава.

Искам да потвърдя и за­ставам с името си, че всич­ко, което правим е прозрач­но и никой няма за цел да събере парите на хората и след това да си ги сложи в джоба, както, за съжаление, често се случва.

– Кои са хората, кои­то застанаха зад теб и тази кауза?

– Като започнем от спонсорите на събити­ето – тяхното участие никак не е малко! Сега е моментът да бла­годаря първо на тях! Благодаря на нашия генерален спонсор – хотел „Ривърсайд“ в Банско – те ни подкре­пиха изключително щедро, за да можем да представим съби­тието във варианта, в който ние искаме и хората да получат най-доброто. Каузата, с която сме се заели, да може да достигне до повече хора.

Ние получаваме и много силна полити­ческа подкрепа, което за първи път се случ­ва, прецедент е на конкурс за красота да присъстват полити­ци от толкова високо ниво. Наши гости ще бъдат няколко доста изявени министри с много важни позиции. Много се гордея и съм изключител­но благодарна на г-жа Мая Манолова, в качеството й на омбудсман на Република България, която също изяви желание да присъства на събитието, да подкрепи на­шата кауза и съответно да ни помогне да работим по нея във времето. Изключи­телна чест е за мен и много се радвам!

Благодарна съм и на кме­товете на общините, които също ще присъстват и ще бъдат наши гости. Първо те ще подкрепят своите моми­чета, което е много важно за мен, защото така девойките, освен подкрепата на близ­ките си, ще почувстват и подкрепата на града, в който живеят и то в лицето на об­

щината. Мисля, че е много хубаво като идея и съм бла­годарна, че успяхме да го ре­ализираме за много кратки срокове.

– Как ще се проведе сами­ят конкурс? Какъв е сцена­рият? Колко кръга ще има? Какво ще представят моми­четата?

– Тук е мястото да благода­ря много и на нашите парт­ньори и домакини от мол „Ларго“. Изключително мно­го благодаря на управата на мола. Те предоставиха своя трети – панорамен етаж, за да се проведе нашето съби­тие. То ще бъде много инте­ресно, тъй като работим с най-добрата ивент и декор фирма в България – „Диа­манти“, в лицето на небезиз­вестната г-жа Соня Атана­сова. Тя ще се погрижи да преобрази изключително третия етаж. Ще бъде много красиво като декори, като сцени, осветление, барове. Както казах, събитието ще се проведе под формата на коктейл, така че всички гос­ти ще могат да се насладят и на един много приятен ке­търинг, който тази година ще бъде сладък, защото цвета на формата и логото е розов. Изобщо, искаме да създадем впечатление за един такъв розов и безоблачен свят и да вкараме всички хора в него.

Като програма сме зало­жили на един много обичан изпълнител, който ще ве­сели и забавлява хората с едни от най-популярните си хитове. Говоря за Любо Ки­ров, който, знаете, е много популярен и също се съгла­си да бъде част от нашето събитие.

Имаме още доста неща, с които можем да се похва­лим, но честно казано, пред­почитам да оставим и няка­къв елемент на изненада.

Конкурсът стандартно ще премине през 3 кръга. В първия кръг ще представим момичетата, втори кръг – по бански костюми, защото все пак те трябва да изглеждат и добре и третият – фина­лен кръг, ще бъде като една приказка – момичетата ще са в изключителните рокли на Princess Fashion Studio. Ще ви потопим в една много приказна атмосфера!

– Подготвили сте една на­истина впечатляваща про­грама. Срещна ли трудности обаче в организацията на едно такова събитие?

– Разбира се.

АКО КАЖА, ЧЕ ВСИЧКО Е ВЪРВЯЛА ПО МЕД И МАСЛО, АБСОЛЮТНО ЩЕ ИЗЛЪЖА,

но съм изключително бла­годарна на екипа, който стои зад мен, на моя сътрудник Димитър Димитров, с който заедно организираме това събитие. Той е достатъчно популярен в модните среди и с неговата подкрепа по­лучаваме и подкрепата на много влиятелни хора в мод­ната индустрия в България.

Много съм благодарна на Кауза Прима – рекламната агенция, която изготви из­ключително професионално и в много кратки срокове моя сайт на събитието, под­държат фейсбук страницата ни, които се грижат за визи­ите на всички ре­кламни материали. Изключителни про­фесионалисти!

Много съм бла­годарна и на хора­та, които първи ме подкрепиха – те са много и съм мно­го щастлива, че са представители на­истина на региона! Говоря за много млади и успешни фирми като „НЮ ДОМУС СОФА“ – мебелна къща, дос­татъчно популярна в региона, в лицето на семейство Цве­телина и Илия Гу­мас. Няколко от местните заведения, които веднага ни подкрепиха със сериозни награди, със сериозна по­мощ. Това са

Клуб „The Face“, които всъщ­ност са домакини и на нашето афтър­парти.

Там ще могат всички хора да се запознаят с миските, първи да научат кои са.

Raffy – Bar & Gelato ще се грижат за здравословния обяд на нашите девойки през трите дни на модния им ла­гер.

– За първи път на конкурс, поне в Благоевград, ще има моден лагер за мо­мичетата. Къде ще бъде? Какво ще случва на него?

– Като организато­ри ние трябва да се погрижим момичета­та да получат една страхотна емоция. Аз, като участник в такива конкурси за красота, знам какво значи да си част от едно строго и добре организирано съби­тие, каквито са кон­курсите и какъвто ще бъде нашият. Девой­ките пристигат на оп­ределена дата преди конкурса. Те ще жи­веят на хотел, който ще обявим малко по-късно. През тези три дни те ще попаднат в ръцете на нашия страхотен екип от хореографи, сти­листи, хора, които ще ги нау­чат на едно определено сце­нично поведение, ще работят по хореографията на конкур­са, която ще е сериозна. Ние заложихме на най-известния и добър хореограф в Бъл­гария – Боби Караиванов. Той е много добре познат на аудиторията. Така ще има дадем възможност те да се почувстват част от нещо спе­циално. Да си станат близки, да останат приятелки след това в живота, защо не, да са си полезни.

Идеята на този тридневен лагер е именно това – да са сигурни, уверени в себе си, в качествата си и да се пред­ставят по най-достойния начин. Да поемат инициати­вата по нашите каузи, да ра­ботят, да се развиват по род­ните си места, защото много е важно да останат по род­ните си места младите хора, качествените и интелигентни млади хора!

– Как ще излезете от рам­ката на корумпираните кон­курси, на купените корони, на нагласените победителки?

– Аз, колкото и да обясня­вам, че нашият конкурс наис­тина е прозрачен – във всеки един момент хората ще зна­ят какво се случва, няма как да пропуснем този въпрос. Практика е, колкото и да не ми се иска да го призная, и е истина, че са доста опороче­ни нещата. Ние се борим из­ключително много да пока­жем на хората, че не винаги нещата стоят по този начин.

Нашето жури, първо, е мно­го компетентно. Събрали сме хора, които са част от модната индустрия, които имат поглед върху нещата, съответно – върху качества­та на момичетата, които са претендентки за короната. Част от това жури са Ирина Папазова, която е лицензи­ант на Мис България, Жени Калканджиева, която всички знаем колко сериозно име е в бранша. Още други попу­лярни личности ще бъдат в журито, не толкова спонсо­рите, което от една страна е достатъчна предпоставка да не си мислят хората, че ня­кой ще има някакви моменти на лансиране и т.н.

– Абсолютно професионал­но ще бъде оценяването?

– Точно така! Ще се поста­раем хората да разберат, че на нашия конкурс Мис Юго­западна България претен­дентките ще бъдат оценя­вани само и единствено по личните си качества. Нито аз, като организатор, ще се меся по някакъв начин, нито журито, нито някой друг ще оказва натиск.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене