Приемат документи на кандидатите за лични асистенти в Дупница

Община Дупница стартира приемът на документи за лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

Ползването на услугата е почасова, напълно безплатна и ще стартира от 01.06.2016 г.

Кандидатите могат да се възползват от една услуга, която изрично посочват в заявлението по образец, както и предпочитаният от тях личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

При подаване на заявлението кандидат – потребителят или неговият законен представител декларират, че посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка, съгласни са да пусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения и, че към момента на кандидатстването не ползват социална услуга личен асистент/ социален асистент/ домашен помощник по други национални програми, или по програми, финансирани от други източници, или по друг ред.

В случай, че ползва към момента на подаването кандидатът вписва данни за срока на ползване на услугата.

Към заявлението се прилагат документ за самоличност, а за дете – копие от удостоверение за раждане, документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител, копие от експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК, протокол на ЛКК, актуална експертиза, етапна експертиза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Крайният срок за подаване на документите е също 15 април.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене