УП на Училищното настоятелство при ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов”гр.Гоце Делчев кани всички заинтересовани на Общо събрание

П О К А Н А

Управителният съвет на Училищното настоятелство при ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов”гр.Гоце Делчев,обл.Благоевградска на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението на11.03.2016 г.        от 18 часа в седалището на сдружението :Стая № 205 в училищната сграда на ПГ по МСС,,П.К.Яворов”гр.Гоце Делчев,ул.,,Симеон Радев”№ 6 при следния дневен ред :

 

1.Отчет за дейността на сдружението за изминалия период.

2.Освобождаване поради изтичане на мандата на членовете на Управителния съвет.

3.Приемане на нови членове.

4.Промени в Устава на сдружението.

5.Избор на членове на нов Управителен съвет.

6.Разни.

На основание чл.27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе,колкото и членове да се явят.

                                      Директор: Ангел Живков

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене