Кандидат-кметът на ГЕРБ – Хаджидимово, Лазар Папазов: Стига заблатяване в Хаджидимово-да влеем нови, свежи води!

Едва тази седмица в зала .Армеец” в столицата стана известен кандидат-кметът на ГЕРБ – Хаджидимово. 42-годишният Лазар Папа­зов е сред емблематични­те фигури в общината, тъй като години наред работи усилено за нейното обновя­ване. На изборите на 25-и октомври той ще е опонент на настоящия кмет Людмил Терзиев. Любопитното е, че работодател на Папазов от много години е Людмил Тер­зиев. Той е старши експерт в най-стратегическия отдел в администрацията на Хаджи­димово, а именно – .Инвести­ционна дейност”. Кандида­тът на ГЕРБ – Хаджидимово, е семеен, с две деца и е един от водещите специалисти в Гоцеделчевско по евро­пейските фондове, европей­ските програми и проекти. Почти всички успешно реа­лизирани проекти в община Хаджидимово, които проме­ниха тотално облика както на общинския център, така и на голяма част от населе­ните места, са дело на Лазар Папазов, споделиха от ГЕРБ – Хаджидимово.

През юли при представя­нето на кандидатите на ГЕРБ в Пиринско председателят на Националния предизбо­рен щаб Цветан Цветанов не обяви единствено канди­датура за кмет на община Хаджидимово, тъй като об­щинското ръководство не бе представила все още та­кава. Тогава Цветанов зая­ви: .В община Хаджидимово ще обявим по-късно нашата кандидатура. Категорично заявявам, че ПП ГЕРБ няма да подкрепи досегашния кмет на общината. Трябват ни кадърни, честни и дейни кметове. Там, където има по-кадърен кандидат за кмет от този на ГЕРБ, му по­желавам успех“, пък заяви вчера министър-председа­телят и председател на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по вре­ме на официалното предста­вяне на кандидатите за кме­тове на ГЕРБ в зала „Арена Армеец“. „Действително ис­каме да водим политическа битка, защото иначе няма смисъл от избори. Конку­ренцията ражда най-добри­те“, посочи още премиерът като призова кандидатите и техните щабове да водят то­лерантна кампания.

КАКТО ВИНАГИ ТОП ПРЕСА Е В ЕПИЦЕНТЪРА НА СЪБИТИЯТА И БРОЕНИ ЧАСОВЕ СЛЕД ОБЯВЯ­ВАНЕТО НА КАНДИДАТУРАТА НА КАНДИДАТ-КМЕТА ЛАЗАР ПАПАЗОВ НИЕ СЕ СВЪРЗАХМЕ С НЕГО И ВЗЕХМЕ ПЪРВОТО МУ ПРЕДИЗБОРНО ИНТЕРВЮ:

Господин Папазов, защо толкова късно беше обяве­на кандидатурата ви за кмет на община Хаджидимово от партия ГЕРБ?

Както е казано и дока­зано, за всяко нещо си има точно време и място. Избо­рите са момент, в който все- ки един човек си прави своя личен анализ, равносметка и проучване и прекаленото натрапване на една канди­датура преди тях може да доведе до обратен ефект. Времето за обявяване на една кандидатура е стартът на предизборната кампания, преди това каквато и инфор­мация да излезе, е в сфера­та на клюките и слуховете. Аз не съм от тези, които много говорят, аз съм човек на действията и видимите резултати. Дойде времето кандидатурата ми да бъде обявена и това се случи на правилното място – зала „Арена Армеец“.

Какво е усещането да получиш такава подкрепа, при това от управляващата партия? Партия, която девет години поред не е губила из­борите.»

Държа да кажа че тук не става въпрос за „трепет“ а за сериозни ангажименти и изключително сериозна отговорност. Лоялността и доверието са фундаментите на които стъпва управле­нието на една държава и аз приемам това доверие като сериозно признания за мен и моята работа. За мен като личност. Ето защо, връщай­ки се на предишния въпрос, ще заявя, че държах да бъда обявен за кандидат-кмет именно във времето на стар­та на предизборната кампа­ния. Защото това е коректно и към моите опоненти, а ПП ГЕРБ е доказала, че е си­лен отбор, който държи на „феърплея“.

Като казахте „опонен­ти“, какви са вашите отно­шения с основния Ви такъв – Людмил Терзиев? Какво мислите за неговото упра­вление?

Лидерът на партия ГЕРБ и министър-председател на Република България г-н Бойко Борисов заяви пред 16 000 човека в зала „ Арена Армеец“, че уважава всеки дори и опозицията си, ако са качествени хора, експерти и достойни за уважение. Опо­зицията трябва да се уважа­ва. В едно интервю имени­тият проф. Чирков споделя, че злобата и омразата са по-вредни за сърцето, откол- кото цигарите например. Ето защо трябва да се пазим от негативизма, от злобата и омразата… Те не са градив­ни емоции и чувства и са не­познати за моята персона.

Уважавам Людмил Терзиев като човек, като админи­стративен ръководител, но държа да отбележа, че вся­ко затлачване е вредно за едно населено място. Знае­те, че за да има добър живот в един воден басейн напри­мер, трябва да се вливат в него свежи и нови води, за да не се заблати. Надявам се да разбирате правилно метафората.

Как се виждате след 26 октомври тази година?

Както сега. Вярвам, че ще има промяна в общест­вения и професионалния му статус но не и промяна в човека. Стига сме се делили на политици, на бизнесме­ни … ние сме преди всичко хора и нищо човешко не ни е чуждо. Изборите се просто мерило за качествата и ра­ботата на всеки един от нас

– преките участници в над­преварата. Ето защо за мен победата ще бъде пости­жение и сериозен дълг към всички граждани на община Хаджидимово но не и лична амбиция, самоцел.. Вярвам, че с общи усилия ще проме­ним мястото си на живот в зона на развитие, позитиви­зъм и добър начин на живот. Да го направим заедно.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене