Община Гоце Делчев си връща комуналните услуги

община Гоце Делчев

Управата в Гоце Делчев об­мисля вариант за соцуправление на отпадъците, чрез съз­даване на свое предприятие за комунални услуги. Идеята се лансира като щадяща да­нъкоплатците от такса смет. Направено е предложение да се създаде поредното об­щинско предприятие, което да поеме сметосъбирането, сметоизвозването и озеленя­ването, които в демократични времена се възлагат на фир­ми след провеждане на проце­дура за обществена поръчка. В момента на територията на община Гоце Делчев тази ра­бота вършат три фирми, чийто договори изтичат през 2015 г. Точно тогава влизат в сила за­конови промени относно обла­гането с такса смет, но за това все още не се обелва и дума.

Един от привържениците на идеята за възраждане на комуналните услуги е об­щинският съветник Димитър Хардалиев. Според него това ще спести на данъкоплатците около 30% от местните налози за чистота, а услугата ще бъде извършвана по-ефективно. Става дума за около 1 200 000 лв., които ежегодно постъпват в бюджета за тази дейност, а по закон, общинарите не могат да харчат приходите от такса смет за друго освен за чистота и поддръжка на обществени пространства.

Засега управляващите от БСП и ДПС отсрочван въпро­са, като си дават 3 месеца срок за анализ на ситуацията, изчисляване на сметки и пре­тегляне на положителния и отрицателния ефект от една такава стъпка.

За да аргументира по-добре своята позиция, съветникът Димитър Хардалиев е искал да се запознае обстойно с до­говорите на трите фирми, на които сега общината плаща за сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване. Той обаче искал да му се предос­тавят копия от договорите, та да ги чете на спокойствие. От Общинска администрация и лично кмета Владимир Москов му отказват. „Тук на място мо­жете да се запознаете с дого­ворите, да си водите бележки, да ги четете 2-3 дни, колкото е необходимо, но не можем да изнасяме документи и да ви дадем копие от договорите“, рече кметът Москов.

Вестник „Нова Места“

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене