Област Благоевград втора по младост на населението

благоевград-горещо

Миналата година населението в Пиринско е намаляло с 0,8%

Област Благоевград е на второ място по младост на населението. Това сочат данните от доклада на Националния статистически институт за 2014 година. Най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 16.5%, следвана от областите Благоевград – 17.5%, Варна и Бургас – съответно 17.6 и 17.7%.

В края на миналата година населението на област Благоевград е 315 577 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2013 г. населението на областта през 2014 г. намалява с 2 533 души, или с 0.8%.

Мъжете са 154 280 (48.9%), а жените – 161 297 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 55 100, или 17.5% от населението на областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението през 2014 г. в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 19.9%, а на мъжете – 14.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31 декември 2014 г. децата до 15 години в област Благоевград са 45 070, или 14.3% от общия брой на населението. Спрямо 2013 г. този дял се запазва и през 2014 година.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.2 години през 2009 г. нараства на 42.0 години в края на 2014 година. По този показател област Благоевград се нарежда на пето място в страната, като най-ниската средна възраст е в област София (столица) – 41.0 години, а най- високата – в област Видин – 47.4 години. 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2014 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене