Филологическият факултет при ЮЗУ организира пресконференция по проект „Докторантски филологически център“

 DFC-2

На 7 юли 2015 г. в заседателна зала 1114 на УК 1 от 12.30 ч., Филологическият факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски“ организира заключителна пресконференция по проект „Докторантски филологически център“ към РЧРС, схема BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, по договор  BG051PO001-3.3.06-0020. Участниците в проекта са проф. д-р Магдалена Панайотова, проф. д-р Антони Стоилов, доц. д-р Елена Тачева и 11 докторанти.

Проектът “Докторантски филологически център” е спечелен през 2013 г. от Филологическия факултет на Югозападния университет и  има за цел да подкрепи акредитирани стартирали докторантски програми, да засили интереса на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторантите, възможностите им за изява на научни форуми в страната и чужбина, възможностите за публикуване на научни статии. Друга важна задача е отварянето на академичните среди към конкретните ползватели на научните резултати, отваряне на хуманитаристиката към обществото и социалните практики.

DFC-3 DFC

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене