Благоевградските съветници шампиони в Югозапада с 540 лв. заплата

обс благоевград

Общинската администрация се увеличава с 4 нови щатни бройки, отпускат допълнително 80 000 лв. за кучкарник в Церово

Благоевградските съветници с председател Радослав Тасков стават най-добре платените в Югозапада, след като в петък на извънредна сесия, на която ще се гласува и бюджетът за 2014 г., те трябва да приемат новото си възнаграждение, което ще бъде около 540 лв.

Месечно това е таванът от до­пустимия по закон размер, който е 70% от брутното сред­но възнаграждение за съответ­ната администрация.

За Общинска администра­ция – Благоевград средната брутна заплата е около 800 лв., обяви кметът Атанас Камбитов. За участие в комисии на съветниците се плаща допъл­нително, което означава, че някои от тях ще надхвърлят и 600 лв. на месец.

Благоевград е най-голямата община в Пиринско и не би би­ло нормално ние да получава­ме по-малко от колегите в Сан­дански или Петрич, аргументи­раха се съветници пред „Стру­ма“, но не пожелаха да бъдат цитирани имената им.

Както е известно, в Петрич вече е гласувано увеличение­то и съветниците там ще полу­чават около 420 лв. месечно, а в Сандански- 450 лв., в Кюс­тендил са по-скромни – 330 лв.

В петък ще бъде гласувана и промяната в числеността на Общинска администрация – Благоевград, от 128 работещи­те в екипа на кмета„Камбитов трябва да станат 132, тъй като е предложено щатните бройки да се увеличат с още 4. Става дума за повече хора в отдела за общинска собственост, къ­дето има голям обем от рабо­та по актуване на общинска собственост – около 17 000 ак­та годишно се издават, сегаш­ният екип не смогва, аргумен­тира се кметът Камбитов. Пред­стоят и вътрешни размества­ния, за които просто ще има прехвърляне на хора от един отдел в друг, обясни градона­чалникът.

По негово предложение вче­ра Комисията по обществен ред и сигурност прие увеличе­ние с 80 000 лв. на сумата, предвидена за строителство на кучкарника в с. Церово, съв­местно с общините Симитли, Струмяни, Кресна и Кочерино­во.

Реалната стойност на проек­та е 240 000-250 000 лв., а до­сега обявената тръжна цена бе едва 150 000 лв. Затова и про­паднаха три последователни процедури, просто не се яви ни­то една строителна фирма, то­ва бе и причината да приемем увеличението на цената, каза пред „Струма“ Георги Васев, председател на комисията.

Според кмета Атанас Камби­тов след увеличението вероя­тно следващият търг ще бъде успешен и през май-юни строе­жът на приюта в Церово ще стартира.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене