Искаме от ЕС помощ за млекарите ни заради санкциите на Русия

1294755919.kravi

На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 26 януари България ще настоява да бъдат предприети мерки на ниво Европейски съюз, които осигуряват подкрепа на всички производители на мляко и млечни продукти в ЕС. Това е записано в одобрената днес от правителството позиция за заседанието, съобщават от Министерски съвет.

На Съвета Европейската комисия ще представи информация във връзка с руската забрана за внос на селскостопански продукти от ЕС. Земеделските производители в България понасят загуби от наложената от Русия забрана за внос, като най-засегнати са секторите на млякото и млечните продукти и на плодовете и зеленчуците.

Свиването на пазара рефлектира върху изкупната цена на млякото. Затова за страната ни е особено важно в този сектор да бъдат предприети мерки на ниво ЕС, които осигуряват подкрепа на всички производители в Съюза. Считаме, че Европейската комисия трябва да изготви допълнителен анализ на актуалната ситуация на пазара, въз основа на който да се вземат решения за следващи мерки за неговото стабилизиране. Бихме подкрепили въвеждането на експортни субсидии за сирена, включително българските бяло саламурено сирене и кашкавал. България ще оцени положително предоставянето на възможност на държавите-членки да прилагат временна държавна помощ по отношение на производителите на мляко, за да се избегнат масови фалити и загуба на поминък в цели региони.

По отношение на сектора на плодовете и зеленчуците България настоява предвиденото удължаване на срока на механизма, основаващ се на подпомагане за определени количества продукти, да се прилага и по отношение на държавите-членки, на които съгласно Делегиран регламент (ЕС) №1031/2014 беше предоставена възможността за прилагане на мерките за количествата до 3000 тона, до достигане на този лимит.

Правителството одобри и позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 27 януари в Брюксел. По време на заседанието Комисията ще представи проект на Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на плана за инвестиции в Европа, по който министрите на финансите ще обменят първи мнения.

Членовете на Съвета ще вземат отношение по направения вече преглед на реформите в системата за икономическо управление на ЕС и ще обсъдят политиките в тази област. Предстои да бъде разгледано и Съобщението на ЕК за възможностите за гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж, които целят засилване на връзката между инвестиции, структурни реформи и фискална отговорност.

С други решения правителството одобри резултатите от проведените заседания на Съвета на Европейския съюз във формати Околна среда и Земеделие и рибарство.

Министрите на околната среда постигнаха политическо споразумение по предложението за регламент относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и по предложението за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки. Съветът прие общия подход по предложение за директива за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации и през април ще може да започне преговори с ЕП.

На заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 15 и 16 декември в Брюксел, беше постигнато политическо споразумение относно предложението за регламент за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси за 2015 г., приложими в Черно море, въз основа на компромисно предложение на Председателството, изготвено в споразумение с Комисията. Основният елемент в него е запазването на количествата общ допустим улов за калкан и трицона на нивата от 2014 г.

Съветът прие заключения относно укрепване на политиките на ЕС за младите фермери, както и относно процента на грешки в разходите за селското стопанство.

Министрите обмениха мнения относно бъдещето на сектора на млякото. Обсъдено беше и предложение от делегацията на Полша за разсрочено изплащане на свръхналога при превишаване на млечните квоти на безлихвени вноски, както и за адаптиране на коефициента за маслена корекция. По искане на 12 държави-членки, сред които и България, беше разгледано предложение за удължаване на срока на допустимост на разходите по програмите за развитие на селските райони 2007-2013 с шест месеца, искането на Белгия за удължаване на преходния режим за програмите за развитие на селските райони с осем месеца, както и искането на Председателството, отправено към Комисията да поеме задължението да осигури плавен старт на ПРСР 2014-2020, да избегне голямото забавяне на тяхното одобрение и да предостави максимална гъвкавост за интерпретация на регламентите. Много делегации, сред които и на България, подкрепиха представените искания.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене