Утре отварят офертите за оборудване на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Зорница“ в Благоевград

107160-zornica

На 06 януари 2015 година от 10:00 часа в зала 210 на община Благоевград ще започне работа комисията за избор на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания „Зорница“ гр. Благоевград”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 34 597,50 (тридесет и четири хиляди петстотин деветдесет и седем лв. и петдесет ст.) лева без ДДС.

 

В рамките на процедурата се предвижда доставката и монтажа на:

2 бр. електрически пекарни с 3 фурни – Професионална електрическа пекарна на 3 независими нива, нераждаеми нагреватели, терморегулатори – горен и долен до 300°С

6 бр. електрически комбинирани печки с 4 котлона и фурна.

1 бр. хладилен шкаф средно температурен.

1 бр. професионална зеленчукорезачка.

Критерий за избор на изпълнител: „ Най-ниска цена”.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене