Психолози и педагогически специалисти обмениха опит в Гоце Делчев

Тема на срещата бе обхватът на децата и учениците в учебните заведения

В българските образователни институции действа механизъм за обхващане в тях на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Неговите принципи са разработени в Постановление № 100 на Министерския съвет.

За да обменят информация относно действието на този механизъм, в ПГ по МСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев се събраха психолози и педагогически специалисти от Гоце Делчев, Хаджидимово и села в двете общини, както и представители на институции, които участват в сформираните екипи по обхват – отдел „Закрила на детето“, Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Община Гоце Делчев, Полиция.

Работната среща бе ръководена от Славка Манова – старши експерт по математика в РУО – Благоевград, която отговаря за спазване на механизма за обхват в Гоце Делчев и Хаджидимово.

Обстойна информация за конкретната работа по проблема изнесе педагогическият съветник в училището домакин Катерина Татанова. Подготвената от нея презентация на тема: „Ученици в риск от отпадане от училището“ запозна присъстващите с дейността на вътрешноучилищния екип по обхват. Стана ясно, че това е динамична дейност както със самите ученици, така и с техните родители, която изисква постоянни усилия.

Специално внимание докладчикът обърна на техниките за работа с ученици, чието поведение е агресивно. В практиката си госпожа Татанова е стигнала до извода, че ако такива ученици биват включвани в различни дейности, те се чувстват значими  и „разцъфват“. Например, каза тя, ако ги облечем в народни носии при подходящ повод, държанието им вече е съвсем друго.

Споделяйки своя опит, педагогическият съветник говори и за така наречения Час на родителя, в който се разискват актуални теми и често се канят компетентни лектори.

Специално внимание бе обърнато и на документацията – водене на картотека, създаване и спазване на планове за подкрепа.

Акцент в изложението на госпожа Татанова беше и работата с ученици със слаб социален статус. За тях и техните семейства се създават хранителни банки, раздават се безплатни учебници и дрехи, осигурява се безплатен транспорт.

Интереса на присъстващите привлече и презентацията на Христина Урдева – педагогически съветник от СУ „Никола Вапцаров“ – град Хаджидимово. В нея също бяха описани добрите практики в училището, благодарение на които от това учебно заведение няма отпаднал ученик.

Грижата за подрастващите беше в центъра и на изказването, направено от секретаря на КБППМН в Гоце Делчев – Ани Вълева. Тя говори за превенцията на наркоманията и обърна внимание на необходимостта училищата да заявяват специално разработените за целта тестове.

На работната среща присъства и Ирина Сарандева – представител на отдел „Закрила на детето“ в Гоце Делчев. Тя сподели своите непосредствени впечатления от работата с проблемните ученици и техните родители.

Директори на детски градини също взеха отношение. Те поставиха един основен проблем – за деца, които са записани в градините, но не ги посещават. Най-честата причина е заминаване в чужбина, но документите, доказващи това, обикновено се бавят дълго време. Въпросът беше отправен към представител на РУ Полиция – Гоце Делчев.

Обобщавайки резултатите от работната среща, госпожа Манова подчерта, че синхронът между институциите за пълен обхват на децата и учениците в учебните заведения трябва не само да продължи, но и да става все по-резултатен.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене