РДПБЗН – Кюстендил направи анализ на превантивната си дейност за недопускане на пожари през есено-зимния сезон

За периода от 01.10.2023 г. до 26.02.2024 г. на територията на  РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани 34 произшествия, свързани с отоплителен сезон есен-зима 2023/2024 г., от които 10 пожара са с  преки материали щети и 24 – без преки щети. Основни причини за тях са самозапалване в комини – 24, строителна неизправност – 6 ,  и 4  от неправилно ползване на отоплителни уреди, като няма загинали и пострадали граждани от произшествия свързани с есенно-зимния отоплителен сезон. Произшествията са в отрасъл „Жилищно стопанство, дейности на домакинства”, което е показател, че неизменно  през есенно-зимния пожароопасен сезон  най-често пожарите възникват в жилищно стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност, поради което служителите извършваха редица мероприятия с превантивен характер.

От започване на отоплителния сезон до момента,  една от най-честите причини за битови пожари са печките на твърдо гориво, пожарите се причиняват вследствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни уреди, както и от неизправни и непочистени комини. Прехвръкнала искра или непочистен комин, в който се възпламеняват сажди, могат да доведат до огромни трагедии и отнемането на човешки живот. Възрастните и трудноподвижни хора, най-вече поради влошеното си физическо и здравословно състояние, са на-рисковата социална група при тези пожари.

Усилията на служителите на РДПБЗН – Кюстендил,  бяха насочени към информиране на обществото за опасностите свързани с отоплителния сезон и формиране на адекватно поведение при пожар, като за целта се провеждаха инструктажи, разпространяваха се графични материали, разпространяваха се информационни материали, провеждаха се срещи с ръководители на обекти. Извършваха се посещения и инструктажи по домовете на самотно живеещи хора в напреднала възраст, съвместно с представители на Дирекция „Социално подпомагане“ и кметства. Провеждаха са инструктажи в пенсионерски клубове, както и  посещения на кметства на малки населени места, съвместно с ОД МВР – Кюстендил. Разпространяваха се информационни материали/брошури, лично и по електронната поща  с правила за осигуряване на пожарната безопасност по време на отоплителния сезон в редица обекти: Кметства, Комплекс за социални услуги – Кюстендил на самотно живеещи хора в напреднала възраст при предоставяне на услугата „Топъл обяд“, ЦНСТ „Дом и подкрепа за всяко дете“ гр. Дупница, клуб за традиции и народни занаяти в град Бобошево и редица други.

Изпратени са  на общини, кметове и кметски наместници на населени места  конкретни указания и мерки за предотвратяване на пожари през отоплителния сезон. Организираха се и провеждаха се работни срещи с кметовете на общините, и кметове на населени места, на които допълнително бяха дадени разяснения за извършване на по-широка гласност и запознаване на населението какви са рисковете от пожар при използването на отоплителни уреди с различни източници на енергия и мерките за пожарна безопасност в тази връзка.  С цел оптимално използване на наличните ресурси в РДПБЗН и за достигане до максимален брой целеви възрастови групи на информационно-разяснителната кампания, за предотвратяване възникването на пожари и прилагане на необходимите защитни мерки сред населението, освен служителите от направление ДПК и ПД в кампанията са ангажирани и служителите работещи на смени (дежурните смени), които разпространяват разпечатаните брошури и обучават гражданите при участия на занятия в различни обекти, при провеждане на тренировки и обучения на доброволни формирования, на МПО „Млад огнеборец“ и др.

При посещение на пожари, оперативните служители информират собствениците на жилища за необходимостта от механично почистване на комините, с помощта на коминочистач. В никакъв случай не трябва да се прибягва до палене на комин, въпреки че някои хора мислят, че по този начин саждите изгарят и коминът се чисти. Информират се гражданите за температурата вътре в комина, която става изключително висока и стига до над 1000 градуса.

При осъществяване на превантивната дейност служителите от РДПБЗН – Кюстендил, си партнират с ОД МВР, ДСП, Кметства, потребители на социалната услуга „Доставяне на храна по домовете”, „Топъл обяд”, „Общинска социална трапезария”, „Център за патронажна грижа”, клубове и др. водещо до повишаване на знанията за възможните рискове от пожари и формиране на правилно поведение сред различни социални групи от населението.

 

РДПБЗН – Кюстендил

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене