В община Гърмен вземат мерки за енергийна ефективност

Проектното предложение е по Националния план за възстановяване и устойчивост

По предложение от кмета на община Гърмен Феим Иса Общински съвет – Гърмен, реши да даде съгласие на Община Гърмен да разработи и кандидатства с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системите за изкуствено улично осветление на територията на община Гърмен“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.028 – подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 2 .

Финансирането по процедурата е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и националния бюджет.

Конкретните цели на процедурата са :

– Да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да подобри условията на живот на населението ;

– постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия в системата за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

Максималният размер на заявените средства по проекта е до 2 000 000 лева с ДДС и се предвиждат следните дейности по всички населени места на общината :

– Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели ;

– доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели ;

– доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата на ВИО ;

– демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение , в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление ;

– извършване на строително – монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата за външно изкуствено осветление

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене