ВАС потвърди наказание на съдия от Окръжен съд – Благоевград

Липсата на лична организация на работата на съдийка от Благоевград е довела до забавяния по четири наказателни дела, независимо че ѝ е бил даден срок за отстраняване на нарушението. Поради това Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) правилно е потвърдила наложеното наказание „забележка“ на Диана Узунова от окръжния съд в Благоевград. Това става ясно от решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който отменя като незаконосъобразно и неправилно произнасянето на първата инстанция, която беше отменила решението на кадровиците за потвърждаване на забележката за Узунова, предава news.lex.bg.

На 14 април 2022 г. със своя заповед тогавашният и.ф. председател на окръжния съд в Благоевград Катя Бельова налага наказание „забележка“ на съдия Диана Узунова за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони, както и за действие или бездействие, включително нарушаване на етичния кодекс от магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт (чл. 307, ал. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 3 от Закона за съдебната власт). Според заповедта съдия Узунова е забавила мотивите по четири наказателни дела. По две от тях забавянето е от година и три месеца, по третото е осем месеца и половина, а по четвъртото – година и седем месеца.

По закон наказанието „забележка“, наложено от административния ръководител, трябва да бъде разгледано от съответната колегия, която може да го потвърди или да го отхвърли. Затова Бельова внася заповедта си във Висшия съдебен съвет.

На 16 май 2022 г. комисията по дисциплинарна дейност разглежда заповедта, като е установено, че за 2019-2021 г. и за първите три месеца на миналата година натовареността на Диана Узунова е била малко под средната за страната, освен това тя не е поела повече дежурства от колегите си в съда. Комисията обаче вижда, че липсват някои данни и заради това иска допълнителна информация от шефката на ОС-Благоевград за датите на изготвянето и предоставянето на справките за забавянията, както и изясняване на фактическата и правна сложност на делата – правна квалификация, брой обвинения и подсъдими, брой свидетели, брой експертизи и разпити на вещи лица.

На 30 май 2022 г. Бельова предоставя исканата информация като уточнява, че справките за забавените дела са били изготвени на 22 март с.г.

На 20 септември 2022 г. Съдийската колегия е разгледала казуса и кадровиците са се обединили около становището да подкрепят наложената „забележка“.

Диана Узунова обжалва решението и тричленен състав на ВАС отмени наказанието като изтъкна, че въпреки данните за извършени нарушения от съдийката, са установени пропуски от страна на и.ф. шефа на ОС-Благоевград във връзка с изчисляването на срока на забавата. Тези пропуски пък са довели до значително по-малък период на нарушението, т.е. възприетите от СК на ВСС срокове на забава са несъставомерни, защото е преклудирана възможността за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдията, поради бездействието на административния ръководител, заяви тричленният състав на ВАС. И допълни, че това обстоятелство е пряко обвързано с вида на наказанието. Освен това тримата върховни съдии изтъкнаха, че СК на ВСС не е обсъдила фактите и обстоятелствата, свързани с причините за забавите, с професионалната биография на съдия Узунова, със значението и обема на отделните забавени дела, с тяхната фактическа и правна сложност. ВАС посочи, че ресорната комисия в СК на ВСС се е опитала да поправи нещата, но това не игнорира пропуските на шефа на окръжния съд (виж повече за мотивите на първата инстанция тук.) 

Както Съдийската колегия, така и председателят на окръжния съд обжалват това решение пред петчленен състав на ВАС.

Петимата върховни съдии – Галина Солакова (председател на състава и докладчик), Павлина Найденова, Калина Арнаудова, Хайгухи Бодикян и Румен Йосифов, намират решението на първата инстанция за незаконосъобразно и го отменят като неправилно.

Те отбелязват, че още през 2019 г. тогавашният шеф на ОС-Благоевград Катя Бельова е констатирала, че Узунова има забави по дела. В тази връзка са били издадени две заповеди, с които е даден срок на съдийката да изпише актовете си. По делото са приложени и молби за отпуск на Диана Узунова, на които се виждат отметки, че такъв ще бъде разрешен, след като изготви мотивите по съответните дела.

Безспорно се установява и обстоятелството, че периодично са изготвяни справки за това кои от мотивите са вече изготвени от съдия Узунова и кои не са изготвени. В тази връзка са изискани и допълнителни справки от Комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към СК на ВСС. Постъпилата с писмо на и.ф. административен ръководител на ОС-Благоевград информация, потвърждава изцяло установеното в заповед на председателя на ОС-Благоевград дисциплинарно нарушение на забавено изготвяне на мотивите към присъдите по описаните четири дела, които не се отличават с фактическа и правна сложност. Не са опровергани и констатациите за липсата на висока натовареност на съдия Узунова и обективни причини за допуснатото от нея забавяне, въпреки неколкократно предприетите мерки от административния ръководител“, казва петчленният състав на ВАС.

И пояснява, че това сочи на неправилност на решаващия извод на тричленния състав за допуснато нарушение в дисциплинарното производство с оглед липсата на всестранно анализиране на нарушението с оглед определяне на съответно по-ниско наказание, например обръщане на внимание. Касационната инстанция отбелязва още, че фактът, че ресорната комисия към СК на ВСС е изискала допълнителна информация не може да се приеме като саниране на пропуски в дисциплинарното производство, приключило със заповедта за  налагане на наказание „забележка“. Напротив, изтъква ВАС, изисканата информация сочи на изпълнението на задължението на СК на ВСС за цялостна преценка на изискванията по чл. 309 ЗСВ – да се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя.

За да бъде доказано дисциплинарното нарушение и ангажирана дисциплинарната отговорност на съдия Узунова, е необходимо да се установи от фактическа страна деянието, което в случая е бездействие, от обективна страна да се докаже противоправността на това деяние, а от субективна страна да е налице вина на дееца. Тези установявания са направени както преди налагане на дисциплинарното наказание „забележка“ от административния ръководител, така и в производството пред СК на ВСС. Безспорно е обстоятелството по забавяне изписването на мотивите към произнесените присъди по описаните четири дела. Противоправността на деянието намира опора в законови норми – чл. 210, т. 1 и т. 3 ЗСВ, чл. 22, ал. 1 НПК, чл. 308 НПК и чл. 12, ал. 2 ЗСВ. Макар и сроковете да имат инструктивен характер, то те следва да се тълкуват в очертаната рамка на „разумен срок“ – чл. 6, § 1 от ЕКПЧ.

При налагане на наказанието като смекчаващи обстоятелства са отчетени отличната професионална подготовка на съдия Узунова и значителния опит в правната материя, но във връзка със средната ѝ натовареност и липсата на лична организация на работата за отстраняване своевременно на допуснатото нарушение. Именно последното, обратно на приетото от тричленния състав, сочи на вината на магистрата, още повече, че е бил предоставен изрично срок за отстраняване на нарушението“, посочва ВАС.

Решението е окончателно.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене