Община Кюстендил търси инвеститори за соларен парк

Община Кюстендил отправя покана до инвеститори за изграждане на соларен парк върху следните имоти в землището на с. Радловци:

– Имот с индентификатор 61457.20.25- площ -31541кв.м
– Имот с индентификатор 61457.19.8- площ- 30421кв.м
– Имот с индентификатор 61457.29.47- площ-87486 кв.м
– Имот с индентификатор 61457.30.27- площ-118424 кв.м
– Имот с индентификатор 61457.27.12- площ- 45343 кв.м
– Имот с индентификатор 61457.21.20- площ-30835 кв.м
– Имот с индентификатор 61457.21.21- площ- 29570 кв.м
– Имот с индентификатор-61457.23.24 площ-134762 кв.м
– Имот с индентификатор-61457.25.56 площ 127301 кв.м
– Имот с индентификатор 61457.22.1 площ- 155090 кв.м

Моля, да представите Вашите оферти с детайлно описани всички условия до 17:00ч. на 21.08.2023г., в запечатан плик в деловодството на община Кюстендил.
Предложенията ще бъдат отворени в 10:00ч. на 22.08.2023г. в залата на община Кюстендил, в присъствието на упълномощени представители на участниците.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене