Георги Цеклеов е преизбран за председател на ЛРС-Разлог

И ловното сдружение в град Разлог при отлична организация проведе своето отчетно-изборно общо събрание. Петдесет и шестима бяха делегатите, представители на 14-те ловни дружинки с около 1200 членове.

Гост на събранието беше председателят на Националната организация инж. Васил Василев, кметове от общината и представители на горското стопанство в Разлог.

В отчетния доклад на председателя на сдружението Георги Цеклеов беше направен изчерпателен и задълбочен анализ на постигнатите резултати през четиригодишния мандат.

Отбелязан бе стремежът на дружинките непрекъснато да разширяват спектъра на ловностопанските дейности с цел не само опазването, но и възпроизводство на дивечовите запаси.

Похвална е тенденцията всяка година да се увеличават площите за дивечови ниви, тяхното опазване и разнообразяване с различни зърнени култури.

През периода се отчете критичната ситуация със запасите от дивата свиня заради щетите от африканската чума и ограниченията, налагани от статута на националните паркове “Пирин” и “Рила”. Ръководството на сдружението търси форми и средства за акцент в разселването на повече пернати и заек в дребнодивечовите ловни полета като възможност за алтернатива в ловните излети.

В тази посока бяха и част от изказванията и препоръките на участниците в събранието.

През отчетния период са отстреляни 188 диви свине, 21 вълка и 682 лисици.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Василев в своето приветствие до присъстващите и членовете на сдружението изказа своята увереност, че ще бъдат намерени верните решения за постигане на нови, съвременни стандарти в ловната политика.

Предвид новостите по отношение таксата за стопанисване на дивеча той направи разяснения, кое налага това и предимствата, които ще произтекат от нейното прилагане и реализация.

Очаквано и разбираемо за председател на сдружението в Разлог отново беше избран Георги Цеклеов, който благодари за доверието и заяви, че ще разчита както на управителния съвет, на щатните служители, председателите на дружинките, така и на всички ловци с цел укрепване на обществения авторитет на дружеството и по-добра слука в любимия спорт.

Кузман Петров

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене