Административен съд – Благоевград отчете дейността си за 2022 година

Административен съд – Благоевград отчете 2022 година със срочно, качествено и прозрачно административно правосъдие. Докладът за дейността на Административен съд – Благоевград за 2022 година представи председателят на съда Стоянка Пишиева – Сахатчиева.
Отчетното събрание на административните съдии в Благоевград уважиха председателят на VIII отделение във Върховния административен съд Бисерка Цанева, магистратите Василка Шаламанова и Мария Тодорова, последователно административни ръководители на Административен съд – Благоевград от създаването на съда през 2007 година, които правораздават във Върховния административен съд.

През отчетния период в съда са образувани 1 782 броя дела, от които 1162 броя първоинстанционни и 620 броя касационни дела. През 2022 година общият брой на делата, стоящи за разглеждане е 2 266, първонстанционни и касационни, от които свършени през периода са 78.3%. Тези цифри са показател за поддържане и продължаване на утвърдената през годините тенденция за приключване на голяма част от стоящите за разглеждане дела.
Действителната натовареност на съдиите в Административен съд – Благоевград за първото полугодие на 2022 година е с 4% над средната натовареност, при която работят административните съдилища в България. Встъпването в длъжност на трима съдии в Административен съд – Благоевград в началото на отчетния период се отрази благоприятно на натовареността на магистратите, и въпреки това показателите отново нареждат съда на първите места по натовареност в страната сред административните съдилища. За първото полугодие на 2022 г. (до която дата са налице обобщени от Висшия съдебен съвет статистически данни) Административен съд – Благоевград е на шесто място по действителна натовареност на съдиите към делата, стоящи за разглеждане. Действителната натовареност на съдиите в Административен съд – Благоевград към всичките дела за разглеждане е 21.03. Този показател потвърждава установената висока натовареност в работата на съда.

Изводът за устойчивост в бързината и ефективността на административното правораздаване се подкрепя от данните за решените от съдиите при Административен съд – Благоевград в тримесечен срок дела. Те са 1 239 броя от общо 1 775 бр. свършени за отчетния период дела или 70% от образуваните дела.
Анализът на данните от утвърдените от ВСС статистически таблици мотивира извод за продължаваща установената практика в работата на съда за бързина при насрочване, разглеждане и приключване на образуваните първоинстанционни и касационните дела, срочност и добро качество на съдебните актове, което води до извод за ефективност на правораздавателната дейност, осъществявана от съда.
Отчетените за поредна година достижения в дейността на Административен съд – Благоевград са следствие на добра професионална подготовка, мотивираност и отговорност на магистратите от Административен съд – Благоевград. Принос за постигане на добрите резултати безспорно имат и всички съдебни служители, които и през 2022 г. изпълняваха срочно, качествено и отговорно служебните си задължения, отбеляза председателят на съда Стоянка Пишиева – Сахатчиева.

Показателите за срочност от работата на магистратите в Благоевград бяха високо оценени от съдия Бисерка Цанева, председател на VIII отделение във Върховния административен съд. „Делата насрочвате и разглеждате изцяло в законоустановения срок“, каза съдия Цанева, като в оценката си отчита високата натовареност на магистратите в Благоевград.През 2022 г. по окончателното разрешаване на битовия проблем на Административен съд – Благоевград се изпълниха в значителна степен дейностите по основен ремонт и преустройство на предоставената за нуждите на съда сграда, находяща се в гр. Благоевград, на ул. „Крали Марко“ №2. Дейностите се очаква да приключат през настоящата 2023 година, отчете още председателят на съда Стоянка Пишиева – Сахатчиева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене