Община Доспат сама ще се грижи за зимното поддържане, чистотата и сметосъбирането с новопридобита техника

Уважаеми жители на община Доспат, измина една тежка 2022 г. година, белязана от пандемията КОВИД19, войната в Украйна, една от най-продължителните политически кризи в страната, и в резултат на всичко това галопираща инфлация, особено на стоките от първа необходимост. За първи път страната продължава да бъде без утвърден бюджет към месец Март на тази година. На фона на всички тези негативни събития община Доспат продължи със своето динамично, възходящо развитие. През четвърто тримесечие на 2022 г. и в началото на 2023 г. общината направи редица придобивки, за които считам че следва да Ви информирам, тъй като смятам, че те ще имат голям принос за просперитета и подобряването на жизнената среда на нашата малка общност.

През изминалата 2022 г. общ. Доспат проведе обществена поръчка (ОП) с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на всички населени места на територията на Община Доспат по 7 /седем/ обособени позиции, за два експлоатационни периода 2022/2023 г. и 2023/2024 г. Процедурата е открита на 05.08.2022 г., като в резултат на това са сключени два договора – за зимно поддържане на пътя с. Барутин – с. Чавдар и улична мрежа в с. Чавдар, както и на улиците в с. Барутин. Останалите 5 позиции остават без избран изпълнител.

По това време останалите фирми участващи в по-предходните процедури изявиха претенции за драстично покачване на средствата за зимно поддържане в резултат на общата икономическа обстановка в страната. Държавната субсидия за зимно поддържане и снегопочистване не беше увеличавана от години, а собствените средства бяха крайно недостатъчни, както винаги. Въпреки това, завишихме цените на различните позиции между 10 и 16% и обявихме втора поръчка за останалите пет обособени позиции, за един експлоатационен период 2022/2023 г. Процедурата беше открита на 25.09.2022г. В нея отново имаше само един участник, за една обособена позиция и сключихме договор на 18.11.2022 г. за зимно поддържане на пътя от с. Барутин – с. Бръщен – с. Црънча и улична мрежа в с. Бръщен и с. Црънча.
За сведение, зимния сезон започва на 1-ви Ноември всяка година, като до тогава ние трябва да имаме пълна готовност. Това обаче не се случи поради липса на желаещи кандидати за останалите 4 позиции. Въпреки завишението, цените отново не удовлетворяваха останалите фирми, които обикновено участват, а нямаше и нови желаещи.

Междувременно сезона беше започнал, а ние разполагахме само с един снегопочистващ и опесъчаващ автомобил, закупен през 2021 г. С него трябваше да поддържаме участъците от разклоните на селата Змейца, Късак и Любча до самите села, както и уличната им мрежа. Също така пътя от гр. Доспат до СО МАТ и улиците в града. На практика, това беше невъзможно. Зимното поддържане щеше да е трагично, щяха да се създадат предпоставки за пътни произшествия, респективно да застраши живота и здравето на хората. Това нямаше как да го допусна. Затова предприехме стъпки за наемане на още три машини, две от типа УНИМОГ и още един голям самосвал, всички те отново оборудвани с гребла за снегочистене и песъкарки за автоматично опесъчаване.

Идеята беше да се наемат гореописаните машини, за да имаме зимна готовност в най-кратки срокове, а междувременно да обявим и ОП за закупуване на такива автомобили. Това щеше да ни позволи да имаме оперативна самостоятелност и да не зависим от прищевките на фирмите за зимно поддържане. Така обявихме ОП с предмет „Наем на техника за зимно поддържане на общински пътища и улици на територията на Община Доспат“ на 27.09.2022 г., и сключихме договор на 03.11.2022 г. за наем на два двуосни малогабаритни мултифункционални автомобила, оборудвани с гребла за сняг, самосвална каросерия, песъкарка и колесно задвижване 4×4 и един товарен автомобил (самосвал) с гребло за сняг, самосвална каросерия и песъкарка, с колесно задвижване 4×4 или 6×4.

В последствие, на 02.11.2022 г. обявихме две ОП, съответно за закупуване на два автомобила от типа УНИМОГ и друга за придобиване на 1 самосвал за зимно поддържане, със същите качества и оборудване, както и при наетите. С други думи казано, това са автомобили, които щяха да ни свършат работа за целите, за които ги искахме. На 11.01.2023 г., след проведената процедура по ЗОП, сключихме договор, съответно и придобихме две двуосни машини УНИМОГ и един самосвал МАН, оборудвани съгласно зададените параметри в ОП.
В резултат на всичко това, към настоящия момент общината разполага с две машини УНИМОГ, един самосвал ОАФ Мерцедес и един самосвал МАН. Всички те са оборудвани с гребла за снегочистене, песъкарки за опесъчаване и с колесно задвижване 4х4 или 6х4. Машината ОАФ Мерцедес разполага и с хидравличен кран, и кука за дигане на палетни и др. товари. Разполага също и с кофа за насипни товари, с която товарехме макар и по-бавно и трудно, и останалите машини с пясъчно-солеви разтвори за опесъчаване. Считам, че в настоящите зимни условия, машините се справиха перфектно със зимното поддържане и оправдаха напълно направената инвестиция за тях. Отделно от това, след сваляне на инвентара за зимното оборудване – гребла и песъкарки, през летния сезон ще свършат още много полезна и в полза на обществото работа.

През м. Ноември 2022 г. се сдобихме и с два големи сметосъбиращи автомобила. От началото на 2022 г. двете машини Исузу, с които разполагахме тогава, започнаха да аварират все по-често, защото машините са на повече от 17 години. Това оставяше все по-често града и селата с препълнени съдове за смет, което беше освен неприятна гледка, но и предпоставка за разнасяне на зарази. Освен това, капацитета на машините е малък – 7 и 9 куб. м., което не позволяваше да осъществим качествено сметосъбиране, както и да сгъстим честотата на сметоизвозването. Това също нямаше как да допусна.

Затова на 29.09.2022 г. обявихме ОП за „Доставка чрез закупуване на два броя употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване”. На 21.11.2022 г. сключихме договор и съответно придобихме двете машини, които са с капацитет 17 и 19 куб. м. В резултат на това, вече сметосъбирането се извършва всяка седмица както в града, така и в селата, където допреди беше на две седмици.

Средствата за закупуването на тези две машини са целеви. Да поясня, целеви са средствата отпуснати на общината от Републиканския бюджет или други държавни органи и организации, които са отпуснати за определена конкретна цел или могат да се разходват за определени видове разходи. В случая средствата са за сметка на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, които се събират от РИСВ Смолян за всеки тон депонирани отпадъци в депото и могат да се ползват само за дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране. По-късно, в рамките до месец – два ще придобием по тази линия и около 750 нови, 120 литрови кофи за смет, с които ще подменим липсващите или повредени такива във всички населени места от общината.

През м. Декември 2022 г. след проведена ОП придобихме и един мотометачен и дезинфекциращ автомобил. По време на пандемията от КОВИД19 дезинфекцирахме обществените места с гръбни пръскачки. Това е трудоемко мероприятие, а също така отнема много време. С помощта на новата машина бъдещите такива операции ще се извършват бързо и във всички населени места. За целта, на 29.09.2022 г. беше обявена ОП за „Доставка на употребяван специализиран мотометачен автомобил за метене и дезинфекция на улици”. В резултат на поръчката, на 02.12.2022 г. беше сключен договор и съответно доставен мотометачния автомобил. В момента машината се използва за пролетно почистване на улиците в с. Барутин и в гр. Доспат. В последствие машината ще обслужи всички населени места, тъй като е много ефективна и заменя много човешки труд. Средствата също са целеви от републиканския бюджет, отпуснати по линия на КОВИД19.

Уважаеми жители на община Доспат, във връзка с казаното до тук трябва да обърна внимание и на факта, че напоследък се наложи една тенденция в нашия живот, група „будни“ момчурляци нарекли себе си обединение за бъдещето на община Доспат, да ни заливат непрекъснато с „фейк нюз“ или така модерните фалшиви новини. Това се прави съзнателно с цел да повлияят на избирателите на предстоящите избори. В този смисъл е и последната публикация на обединените 4 – 5 лица, с които се опитват да правят внушения за нецелесъобразно изхарчени от Общината средства за придобиване на автомобил за зимно поддържане. Именно затова считам за нужно да довнеса разяснения по темата, имайки предвид и казаното до тук.
Да, на 23.03.2021 г. общината обявява поръчка за доставка на употребяван товарен автомобил (самосвал) с допълнително оборудване за снегопочистване и опесъчаване. Виждайки тенденцията за участие на все по-малко кандидати при обществените поръчки (ОП) за зимно поддържане на общинските пътища и улици, както и изразходване на все повече средства за тази дейност (пак в резултат на ОП), ние обявихме такава поръчка с идеята, общинското предприятие да извършва тази дейност, ако за някой от участъците не се явят кандидати при провеждане на процедурите.
В резултат на обществената поръчка, в действителност има подадена само една оферта от „Екомашини“ ЕООД.

Тук трябва да поясня, че офертите за обществените поръчки се подават в системата ЦАИС ЕОП на Агенцията за обществени поръчки, а не в Общината, като до момента на отваряне на ОП никой, включително и ние от Общината, не можем да знаем дали има участници в процедурата и кои са те. На първи етап от процедурата, комисията преглежда подадените документи и допуска участниците с изрядни такива до втори етап, когато се отварят ценовите предложения. До този момент не е възможно да се види каква цена е предложена от участниците, защото участника трябва да декриптира (отключи) ценовото си предложение, като този ключ се генерира автоматично при подаване на предложението в Агенцията и го има само участника. Дори и Агенцията не разполага с този ключ.
Документи за участие могат да подават всички желаещи без изключение, включително и лицата от въпросното обединение, защото те са били напълно наясно с провеждащата се процедура. Присъстват на сесии на Общински съвет Доспат, задават въпроси, получават и компетентни отговори.

В действителност при тази процедура от „Екомашини“ ЕООД не са декриптирали офертата си и след като са единствен участник, процедурата се прекратява, защото такива са разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). А защо не е декриптирано ценовото предложение ние няма как да знаем. Правилно писателите от сдружението са забелязали, че процедурите са ни напълно законни, но не са забелязали или им се е искало, да не забележат разликите между прекратената процедура и следващата. А разликата е следната: Във втората процедура по ЗОП, към условията от първата сме добавили и нови изисквания за доставка на допълнително оборудване. А именно, автомобила да е оборудван освен с всичко описано в първата процедура, но и с кран за товарене и разтоварване. Това съвсем естествено води и до увеличаване на прогнозната стойност на поръчката.

Включването на допълнително оборудване се наложи, защото между двете поръчки бях информиран от Директора на ОП ОБЧ Доспат, че не разполагаме с техника за товарене на автомобила с пясъчно-солевите разтвори използвани при зимното поддържане. След обсъждане на поставения проблем стигнахме до извода, че най-изгодния вариант е автомобила да е оборудван с кран, с кофа за насипни товари. Това дава голяма оперативна самостоятелност на машината и я прави независима от други машини, и хора при изпълнение на функциите, за които я купуваме.

За да определим новата прогнозна стойност, включваща и крана, предприехме възможно най-прозрачния метод за определянето й – провеждане на пазарни консултации чрез системата ЦАИС ЕОП, въпреки че има и други законови методи, и способи за определянето й. В случая сме използвали начина, чрез който информацията за поръчката ще достигне до възможно най-голям брой евентуални участници. И след като сме направили това, то ние не носим отговорност за броя на подадените индикативни оферти. Явно това са направили само наистина заинтересованите страни. Освен това напомням, че това е само Пазарно проучване, а не процедура за придобиване на машините.
Напомням на писателите от сдружението, че обществените поръчки се обявяват с прогнозни стойности, като една от целите е постигане на по-ниска цена в резултат на предоставена възможност за участие на възможно най-голям брой кандидати. В случая ние сме дали такава възможност, чрез описаните по-горе и предприети от наша страна действия. А колко и какви кандидати/участници ще има, ние не можем да кажем, нито да влияем на този процес.
С уважение,
Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене