Кариерна борса в Югозападния университет „Неофит Рилски“

На 27 февруари 2023 г. (понеделник) в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе кариерна борса, в която ще участват 30 фирми. Форумът ще бъде открит в 09:45 ч. в зала 114, Учебен корпус № 1.

По време на кариерното събитие студентите ще имат възможност да се запознаят с дейността на фирмите, да проведат индивидуални разговори с представителите на бизнеса, да получат ценни съвети за подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и да проведат интервю за работа.

Кариерната борса е част от дейността по кариерно консултиране и ориентиране на студенти, обучаващи се в професионалните направления 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление.

Събитието се провежда в рамките на Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене