Хороскоп за 31 декември! Кошмарен край на месеца за две зодии

ОВЕН

Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат един спо­коен ден, през кой­то е пре­по­ръ­чи­тел­но да не се зах­ва­щат с ни­как­во но­во на­чи­на­ние. Не­поня­тни за тях ще са при­чи­ни­те, кои­то за­бавят ре­ше­ние­то на проб­лем, кой­то ги при­тесн­ява от из­вес­тно вре­ме.  Ще раз­глеж­дате от своя глед­на точ­ка спо­де­ле­на ин­фор­ма­ция. Об­ясне­те ар­гу­мен­ти­ра­но по­зи­ция­та си по нея.

ТЕЛЕЦ

Вре­ме е да се пог­ри­жи­те за ду­шев­но­то си рав­но­ве­сие. Та­зи съ­бо­та ще ви пре­дос­та­ви въз­мож­ност за от­пус­ка­не от нат­ру­па­ло­то се нап­ре­же­ние през ра­бот­на­та сед­ми­ца. От­ло­же­те за по-къ­сен етап ан­га­жи­мент, кой­то поз­вол­ява то­ва. Пред­вид ва­ша­та зае­тост, по­ло­же­те уси­лия и вре­ме за раз­го­во­ри с близ­ки­те ви, кои­то стра­дат от лип­са на вни­ма­ние.

БЛИЗНАЦИ

Как­во­то и да се слу­чи днес, то не ще раз­ва­ли доб­ро­то ви нас­трое­ние. Всякак­ви неп­рия­тнос­ти и препя­тствия не мо­гат да ви из­пла­шат, щом сте стъ­пи­ли здра­во на зем­ята, за все­ки проб­лем има ре­ше­ние. То­ва е ва­лид­но за оне­зи, кои­то раз­чи­тат из­цяло на се­бе си и не ос­тавят днеш­на­та ра­бо­та за ут­ре. Об­ле­че­те си топ­ли дре­хи и из­лез­те сред при­ро­да­та.

РАК

Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще се приис­ка да ви ус­трои ис­тин­ски праз­ник. Не се знае докол­ко ще ус­пее да реа­ли­зи­ра та­зи своя идея, но опи­ти­те му да ви пов­диг­не нас­трое­ние­то ще бъ­дат мно­гоб­рой­ни. До­ри са­мо за то­ва той мо­же да бъ­де дос­тоен за ува­же­ние. Не се при­тесн­явай­те за на­ма­ле­ли­те си фи­нан­си, ско­ро ще има­те па­рич­ни пос­тъп­ле­ния.

ЛЪВ

Бла­гоп­рия­тен ден, из­клю­чи­тел­но под­ходящ за раз­нооб­раз­ни кул­тур­ни раз­вле­че­ния, та­ка че не си зас­лу­жа­ва да от­го­вар­яте с от­каз на по­ка­ни­те за по­се­ще­ние на теа­тър или на кон­церт. Де­ло­ва­та ви ак­тив­ност е сни­же­на. Из­би­рай­те оно­ва, кое­то е наис­ти­на важ­но. Раз­би­ра­телс­тво с близ­ки­те ще е дос­та­тъч­но да из­бег­не­те­ раз­пра­вии.

ДЕВА

Оне­зи от Де­ва, кои­то са на ра­бот­ния фронт в съ­бо­та, ще се справят от­лич­но  с всич­ко, с кое­то се зае­мат. Та­ка ще ук­репят своя про­фе­сио­на­лен ав­то­ри­тет и ще оп­равят от­но­ше­ния­та си с ко­ле­ги­те. За някои са на­ли­це за­поз­нанс­тва и ин­те­рес­ни сре­щи, но те ед­ва ли ще до­ве­дат до се­риоз­ни от­но­ше­ния. Не давайте напразни обещания.

ВЕЗНИ

Из­клю­чи­тел­но под­ходящ ден за сре­щи. Съ­бо­та е с лю­бов­ни виб­ра­ции за Вез­ни­те, ще по­лу­чи­те по­ка­на за ро­ман­тич­на сре­ща. И прия­тел­ски­те сбир­ки ще пре­ми­нат в дух на раз­би­ра­телс­тво.  Лес­но ще се раз­би­ра­те с по-въз­рас­тни­те от вас хо­ра, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за род­ни­ни, или прос­то за поз­на­ти. Ще при­със­тва­те на се­мей­но тър­жес­тво.

СКОРПИОН

Мно­го важ­но ще бъ­де да раз­бе­рете как­во мислят за Вас колегите ви. Опи­твай­ки се да по­лу­чи­те та­зи ин­фор­ма­ция по зао­би­кол­ни пъ­ти­ща, бъ­де­те ная­сно, че до­ка­то стиг­не до вас, мо­же да се из­ме­ни до неуз­на­вае­мост. Ще се на­ло­жи да ре­ши­те да­ли да вле­зе­те в общ биз­нес с чо­век, ко­го­то не  поз­на­ва­те добре. Преценявай-те и анализирайте ситуацията.

СТРЕЛЕЦ

От­кри­ти и не­ве­роя­тно об­щи­тел­ни са ро­де­ни­те под Стре­лец. До гол­яма сте­пен сте тър­се­ни от поз­на­ти­те си по­ра­ди точ­ния си пог­лед вър­ху не­ща­та и ва­ша­та про­зор­ли­вост. В пос­лед­но вре­ме не­що ви при­тесн­ява, но бъ­де­те си­гур­ни, че ще на­ме­ри­те пра­вил­но­то ре­ше­ние. В прек­рас­на фор­ма сте и спо­кой­но ще под­хож­да­те при из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще по­лу­чат щед­ра наг­ра­да за свър­ше­на­та ра­бо­та, са­мо че мно­го от ам­би­ции­те на пред­ста­ви­те­ли­те на то­зи знак ще ос­та­нат не­реа­ли­зи­ра­ни. Мо­же да се уго­во­ри­те с ръ­ко­водс­тво­то за уве­ли­ча­ва­не на ра­бот­на­та зап­ла­та, но ед­ва ли ще пос­тиг­не­те по­ви­ше­ние в служ­ба­та. То­ва е ус­пе­шен ден за крат­ки пъ­ту­ва­ния, ек­скур­зии. Ще посрещате гости в дома си

ВОДОЛЕЙ

Днес мо­же да въз­ни­нат проб­ле­ми с об­щу­ва­не­то, някои хо­ра от ва­ше­то об­кръ­же­ние ще бъ­дат нас­трое­ни аг­ре­сив­но към вас, а дей­ствия­та ви ще бъ­дат об­съж­да­ни и кри­ти­ку­ва­ни. Ста­рай­те се да се от­нас­яте по-ме­ко към не­доб­ро­же­ла­те­ли­те, ве­чер­та си­туа­ция­та с об­щу­ва­не­то ще се ус­по­кои. В ра­бо­та­та са ве­роя­тни зад­ръж­ки в пре­го­во­ри­те и дори пълно несъгласие.

РИБИ

Днес на по­ве­че­то от вас пред­стои не­лек ден  и еди­нстве­но вие мо­же­те да нап­ра­ви­те та­ка, че съ­бо­та­та да е по-свет­ла, ясна и спор­на. От вас за­висят ус­пе­хи­те и на ко­ле­ги, тъй ка­то ра­бо­ти­те в екип и ус­пе­хи­те или по­ра­же­ния­та ви са ед­но цяло. Спо­соб­ни сте да про­мен­яте не­ща­та в своя пол­за, но не трябва на всяка це­на да за­паз­ва­те по­зи­ции­те си. Бъдете комбинативни, но не нахални.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене