Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград този петък

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 декември 2022г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 64 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 декември 2022 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-400 от 08.12.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 470 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.11.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-401 от 08.12.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 454 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.11.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-402 от 08.12.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 459 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.11.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

5. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-403 от 08.12.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 456 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.11.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

6. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-404 от 08.12.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 415 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.11.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

7. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-405 от 08.12.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 469 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.11.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

8. Предложение № 60-00-412/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на план-сметката за дейностите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

9. Предложение № 60-00-466/08.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

10. Предложение № 60-00-468/08.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно поемане на краткосрочен дълг от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране и рефинансиране на извършени допустими възстановими разходи по проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградимиотпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

11. Предложение № 60-00-467/08.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно поемане на дългосрочен дълг от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране и рефинансиране на собствен принос на Община Благоевград,  наложена финансова корекция и разходи за ДДС по проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

12. Предложение № 60-00-450/06.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение на Общински съвет Благоевград № 117/15.04.2022 година.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

13. Предложение № 60-00499/14.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Кандидатстване с проект за финансиране на мерки по „Процедура за финансиране от ПУДООС на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритет „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

14. Предложение № 60-00-449/06.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, Програма Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

15. Предложение № 60-00-450/06.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно подготовка на проектни предложения по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, която се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

16. Предложение № 60-00-498/14.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Подготовка на проектно предложение по процедура „Дейност 1: Изграждане на Младежки центрове (в Областни градове)“, която се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

​​​17. Предложение № 60-00-441/30.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно приемане на План за действие на Община Благоевград за интегриране на ромите за периода 2023-2025 година.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

18. Предложение № 60-00-448/06.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

​Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

          – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

19. Предложение № 60-00-471/09.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно относно Преименуване на Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, част от Бюджетно звено „Комплекс за социални услуги“ към Община Благоевград

​Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

20. Предложение № 60-00-464/08.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 11, взето с Протокол № 2/31.01.2020 година на Общински съвет Благоевград, касаещо избора на служители от общинска администрация за членове на Комисията по следприватизационен и следконцесионен контрол (КСПСКК).

​Докл. – Кирил Илиев – Председател на КЖКРОбСМОВП

21. Предложение № 60-00-472/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на „Специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Мина“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на трансформатор за аварийно захранване.

​ ​​ Докл.  – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-440/28.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за закупуване на дълготраен материален актив за нуждите на „Център за психично здраве – Благоевград“ ЕООД.

​​​Докл.  – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-452/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно писмо с наш вх. № 53-00-1192/18.11.2022 г. от Иван Големеев – председател на УС на Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот.

​​​Докл.  – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-442/01.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост.

​​​Докл.  – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-443/02.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило писмо с наш вх. № ЕО-Б-2904/24.11.2022 г. от Министъра на отбраната на Република България, с което се отправя предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Благоевград на 2 броя самостоятелни обекти в сграда с идентификатори № 04279.613.217.1.11 и № 04279.613.217.1.17, находящи се на ул. „Мизия“ № 9, гр. Благоевград, публична държавна собственост. В писмото се сочи, че обектите са с отпаднала необходимост и не се нужни за изпълнение на дейностите на Военно окръжие II степен – Благоевград, както и са с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната.

​​​ Докл.  – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​​​

26. Предложение № 60-00-465/08.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № 69-00-800/05.09.2022 г. от „Прима Инвест БГ“ ООД, представлявано от управителя Илия Ризов за прекратяване на съсобственост чрез замяна в следните поземлени имоти: Имот с идентификатор № 04217.1.135, № 04217.1.136, № 04217.1.137, № 04217.1.140 по КККР на с. Бистрица.

​  Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​             – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

27. Предложение № 60-00-444/02.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № 94-00-558/ 15.03.2022 г. от Георги Миленков Лазов за закупуване на поземлен имот с идентификатор № 62699.501.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-86/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.11.2022 г., целият с площ от 896 кв.м, адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Илинден“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, за който поземлен имот е отреден урегулиран поземлен имот XIV, кв. 5 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със заповед № 575/02.07.1982 г., ЧИУлР одобрен със заповед № 450/10.05.2006 г.

​  Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​             – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

28. Предложение № 60-00-470/09.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № 94-00-2255/08.11.2022 г. от Ивайло Мирчев Карабельов за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 04217.927.33 /нула четири хиляди двеста и седемнадесет точка деветстотин двадесет и седем точка тридесет и три/ по КК на с. Бистрица, в.з. Бодрост, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-79/ 05.08.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.06.2015 г., целият с площ от 400 кв.м. /четиристотин кв.м./, представляващ УПИ IV-927.1, кв. 1 по плана на вилна зона „Бодрост” землище на с. Бистрица, община Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №64/ 19.02.1996г., ПУП-ИПРЗ одобрен с Решение № 205, протокол №10/ 29.07.2010 г. на Общински съвет Благоевград, ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 1070/24.09.2013 г. на Кмета на Община Благоевград.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-451/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № 94-00-2058/ 28.09.2022г. от Александър Георгиев Джоров за закупуване на поземлен имот с идентификатор 78464.502.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, целият с площ от 226 кв.м /двеста двадесет и шест кв.м/, при съседи: 78464.15.715, 78464.15.717, 78464.502.30, 78464.502.29, ведно с построена в имота сграда с идентификатор 78464.502.39.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, с предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 47 кв.м /четиридесет и седем кв.м/.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-447/06.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-6/13.05.2022 г. от Надежда Андонова Войнова-Басмаджиева за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор № 04217.920.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, в.з. ,,Септемврийче“, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-79/05.08.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 410 кв.м, адрес на имота: с. Бистрица, в.з. ,,Септемврийче“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застройване (до 10 m), представляващ урегулиран поземлен имот II-920.1 /две – деветстотин и двадесет точка едно/, в кв. 2 /две/ по плана на вилна зона ,,Септемврийче“, с. Бистрица, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 62/ 19.02.1996 г., ПУП-ИПРЗ одобрен с решение № 206 по протокол № 10/29.07.2010 г.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-445/02.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-7/ 28.03.2022г. от  Елена Лазарова Каращранова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 00134.501.365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, одобрени със Заповед № РД-18-82/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-9793-16.09.2022г. на Началника на СГКК-Благоевград, адрес: с. Изгрев, ул. „3-ти март“ №17, целият с площ от 1266 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ I-365, кв.4 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, РП одобрен със Заповед № 1395/27.03.2001 г., ЧИПР одобрен със Заповед № 852/ 12.07.2007 г.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-455/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-491/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Петър Иванов Златанов.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

35. Предложение № 60-00-487/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Спас Сотиров Гелински.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

36. Предложение № 60-00-490/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Методи Атанасов Доклев.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

37. Предложение № 60-00-486/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Стоян Колев Гяурски.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

38. Предложение № 60-00-488/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Стоянчо Христов Поповски.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

39. Предложение № 60-00-481/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Георги Петков Стойчев.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

40. Предложение № 60-00-483/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Димитър Котев Атанасов.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

41. Предложение № 60-00-484/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Георги Михалков Китанов.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

42. Предложение № 60-00-485/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Христо Атанасов Иванов.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

43. Предложение № 60-00-458/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, находящсе в поземлен имот с идентификатор 04279.82.42 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – изменение на Разрешително за водовземане № 3/ 24.11.2017 г., с титуляр „Езерец“ ЕООД.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

44. Предложение № 60-00-431/16.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

​- Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ  I-355 и VII-318, кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, за изменение на вътрешната  регулационна линия между УПИ I и УПИ VII по имотната граница на имот с идентификатор 00134.501.318 по КК на с. Изгрев, община Благоевград и образуване на нов УПИ I, отреден за имот с идентификатор 00134.501.355 и присъединяване на имот с проектен идентификатор 00134.501.405 (общински) по КК на с. Изгрев, община Благоевград, с предназначение  „за жилищно строителство“ и нов УПИ VII, отреден за имот с идентификатор 00134.501.318 по КК на с. Изгрев, община Благоевград, с предназначение  „за жилищно строителство“;

​- Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.47 до о.т.116 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия към УПИ VII- 318 по имотната граница на имот с идентификатор 00134.501.318 по КК на с. Изгрев, община Благоевград и продължение до о.т.47 с цел минаващиятпрез имот с идентификатор 00134.501.355 открит канал да се изключи от границите на УПИ I и да остане в улицата;

​- План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните  УПИ I и УПИ VII в кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград – ново ниско свободно  жилищно застрояване при следните устройствени показатели: Устройственазона- „Жм“; Н- до 10.00 м; Кинт.- 1,2; Плътност на  застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40 %. Специфични параметри – паркиране в имота.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                      – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

45. Предложение № 60-00-475/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ  I-109 и VII-за обществено обслужване, кв. 14 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград, както следва:

​- Изменение на УПИ I към УПИ II по имотната граница на имот с идентификатор 30702.501.152 по КК на с. Зелен дол, община Благоевград, на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ;

​- Изменение на УПИ I към УПИ VI по имотната граница на имот с идентификатор 30702.501.152 по КК на с. Зелен дол, община Благоевград, на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ;

​- Промяна на предназначението на УПИ VII от „за обществено обслужване“ за „жилищно строителство“ и отпадане на пешеходната алея между УПИ VII и УПИ I;

​- Изменение на УПИ I и УПИ VII с цел образуване на нов УПИ I по имотната граница на имот с идентификатор 30702.501.152, с предназначение „за жилищно строителство“ и отреждане за имоти с идентификатори 30702.501.152 и 30702.501.273 (общ.) по КК на с. Зелен дол, община Благоевград, и образуване на нов УПИ VII по имотните граници на имоти с идентификатори 30702.501.154 и 30702.501.153, с предназначение „за жилищно строителство“ и отреждане за имоти с идентификатори 30702.501.154, 30702.501.153 и 30702.501.274 (общ.) по КК на с. Зелен дол, община Благоевград;

​- План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните  УПИ I и УПИ VII в кв. 14 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград – за ново ниско свободно жилищно застрояване.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

46. Предложение № 60-00-460/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.32.164, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона със занижени параметри- „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт  0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

47. Предложение № 60-00-462/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 00134.32.165 и 00134.32.166, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройственазона със занижени параметри- „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

48. Предложение № 60-00-461/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 00134.32.219, 00134.32.220 и 00134.32.221, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона със занижени параметри- „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

49. Предложение № 60-00-474/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 208 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХVIII-126,129,130, УПИ IV-129,130, УПИ V-129,130 в кв. 4 по плана на с.Покровник, общ. Благоевград, за изменение на страничните регулационни линии и уличната регулационна линия към улица с О.Т.223, О.Т.98 по имотните граници на имоти с идентификатори 57159.500.126, 57159.500.129 и 57159.500.130 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ ХVIII, отреден за имот с идентификатор 57159.500.126, нов УПИ IV, отреден за имот с идентификатор 57159.500.129 и нов УПИ V, отреден за имот с идентификатор 57159.500.130 с предназначение „за жилищно строителство“.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

50. Предложение № 60-00-446/06.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.182.1, местност „Бановица” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за свинеферма с транжорна, склад и офис”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

51. Предложение № 60-00-473/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов уличен водопровод от съществуващ водопровод РЕ DN90 за захранване на имоти с идентификатори 04279.28.116 и 04279.28.30 в местността „Карамихайлов бунар –Ш.44“, по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитутзасягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.28.28 (нива – частна собственост) и 04279.28.30 (ниско застрояване – частна собственост), 04279.28.71 (за друг обществен обект, комплекс – частна собственост), 04279.28.72 (нива – частна собственост), 04279.28.80 (полски път – общинска собственост), 04279.28.115 (ниско застрояване – частна собственост), 04279.28.116 (ниско застрояване – частна собственост), 04279.29.43 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

52. Предложение № 60-00-459/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно: I. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.78.370, местност „Черниците” по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за стопанско и инфраструктурно обслужване – складове за промишлени стоки и ремонтна работилница”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ок”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1,5; Плътност на застрояване- максимум 30%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.

II. Даване съгласие за право на преминаване през имот с идентификатор 30702.78.327, местност „Черниците“ по  кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград (пасище) – общинска публична собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

53. Предложение № 60-00-453/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване изменение на коефициента на интензивност на застрояване за УПИ XV-3126, кв. 149 по плана на VII микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.622.218 по кадастралната карта на Благоевград, от максимална стойност на Кинт. – 2.0, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), на максимална стойност на Кинт. – 3.2, на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

54. Предложение № 60-00-497/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 04279.17.141, образуван от имоти с идентификатори 04279.17.121(полски път – общинска собственост), 04279.31.71(полски път – общинска собственост) и 04279.32.43(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград, от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.32.28, местност “Сухия бунар- Ш.54” по кадастрална карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

55. Предложение № 60-00-482/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.63.15, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройственазона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

56. Предложение № 60-00-494/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.18.11, местност „Чикуто-впи“ по кадастрална карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно- производствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

57. Предложение № 60-00-496/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 49179.13.21, по кадастралната карта с. Мощанец, общ. Благоевград, за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на устройственазона „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

58. Предложение № 60-00-480/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.129.68, местност „Царевоселско шосе – Ш.08” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за автокъща, производствено-складови дейности, сгради за обществено обслужване и жилищно строителство”, при спазване на следната устройственазона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1,5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

59. Предложение № 60-00-476/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на територията и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот с нов идентификатор 04279.143.29 по кадастралната карта на Благоевград, образуван от имоти с идентификатори 04279.143.23 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.143.28 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград, както следва:

•​Промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.143.23 от “територия заета от води и водни обекти” в “земеделска територия”.

•​Промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот с идентификатор 04279.143.23 с НТП “за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” и част от имот с идентификатор 04279.143.28 с НТП „нива“ и образуване на нов имот с идентификатор 04279.143.29 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен  път” с цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.143.28, местност „Влашка чука“ по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

60. Предложение № 60-00-492/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 153 по Протокол № 7 от 29.04.2022г. на Общински съвет Благоевград за разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.111.37, местност „Джампалица” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, вместо разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за част от имот с идентификатор 04279.111.37, местност „Джампалица” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство” при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смфд”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1,5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

61. Предложение № 60-00-454/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.51.1, местност „Баларбаши- Бл.8” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

62. Предложение № 60-00-479/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.502.693, местност „Лаго” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствени и обслужващи дейности и метанстанция”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2,5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​63. Предложение № 60-00-456/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.63.1, местност „Баларбаши- Бл.5” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1д”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          64. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград​

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене