Национална служба за съвети в земеделието организира информационна среща в гр. Благоевград

Национална служба за съвети в земеделието организира информационна среща в гр. Благоевград на тема „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР) през 2022 г..

Стартира подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.за подпомагане на млади фермери

Финансовата помощ за кандидат е 25 000 евро, експерти от службата за съвети в земеделието изготвят безплатно проектите.

От началото на ноември стартира мярката за безвъзмездно подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони – подмярка 6.1

На какви условия трябва да отговарят кандидатите, за да получат безвъзмездна помощ от 25 000 евро, ще разясняват експерти от Националната служба за съвети в земеделието, на информационна среща от 10:00 ч., на 23 ноември т.г., в Благоевград, в офис сградата на ул. „Иван Михайлов“ 1А, ет.8, зала „Пара“.

Целта на срещата е улесняване на първоначалното навлизане в сектора на селското стопанство на млади хора и по-специално смяната на поколенията в селскостопанския сектор, насърчаване на заетостта и разкриване на работни места, както и запазване на вече съществуващи такива.

Младите фермери, кандидати за финансово подпомагане, трябва да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години. Трябва да са регистрирани за първи път като земеделски стопани или да са започнали земеделска дейност с цел производство на земеделска и животинска продукция, преди не повече от 24 месеца и имат икономически размер на стопанството между 8 000 и 16 000 евро СПО. Кандидатите трябва да са собственици или наематели на земя.

Експертите от благоевградския офис на Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ безвъзмездно ще изготвят проектни предложения за кандидатстване по стартиралата мярка. Те имат готовност да помогнат на младите фермери за:
• изготвяне на бизнес план;
• съдействие за попълване на необходимите документи;
• подготовка и подаване на проектното предложение през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020);
• информация и съвети за изискванията, условията и дейностите, които младият земеделски стопанин трябва да спазва и извършва по време на изпълнението на проекта.

Освен с мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, участниците в срещата ще се запознаят с изискванията, които трябва да спазват по време на изпълнение на вече одобрени проекти по мерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е 06.01.2023 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене