Станция за наблюдение състоянието на подземните води откриха в село Самораново

Станция за наблюдение състоянието на подземните води откриха в село Самораново, община Дупница. Двайсетте рехабилитирани пункта по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, бяха представени на каптаж „Купищата“. Това е трета дейност от проекта, разработен съгласно предвидените в оперативна програма мерки за доизграждане на системите за контролен и оперативен мониторинг на подземните води.

По проекта е направен преглед на състоянието на общо 205 пункта за мониторинг на подземни води, който е включвал тяхното конструктивно състояние и това на наблюдаваните водни тела. От тях са избрани 20, съобразно бюджета на проекта. По първия индикатор на проекта е разработена програма за мониторинг, а по вторият се работи за подобряване мониторинга на 20 подземни водни тела, след рехабилитацията на пунктовете. Пунктовете са държавна собственост, експлоатират се от местните „ВиК“- дружества и са за питейни води.

Пунктовете следят онлайн състоянието на водата по седем параметъра, плюс нивото на нитрати. Осигурено е автономно захранване на цялата апаратура и информацията чрез изградена VPN – мрежа ще се предава към централен сървър, от който чрез интернет ще имат както дирекция „Управление на водите“, така и Басейновите дирекции, които отговарят за управлението на водите. Освен това на всяко „ВиК“ – дружество ще се даде достъп, за да може и те онлайн да следят как се изменят характеристиките на подземните води, което ще подобри реакцията им, ако се забележат отклонение в качеството на водите.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене