Внимание ловци! От пожари ловните полета остават без дивеч

От началото на август бедствия­та, причинени от стихийни пожари в много райони на страната, а и в Южна Европа, са сред водещите теми във всички медии. Климатичните промени в нашите географски ширини доведоха до дълги засушавания и стихийни по­жари, които унищожават тотално не само растителния свят и жилищните сгради, но прогонват и всички видове диви животни. Възрастните се спася­ват с бягство и миграция в незасегна­ти горски райони. Рискът е реален за по-късно родените приплоди. Нерядко при стихийни пожари диви животни попадат в капана на огнени обръчи, от които измъкване няма. Установените с години местообитания са унищоже­ни тотално и за тяхното естествено възстановяване са нужни десетиле­тия. Затова и вниманието трябва да бъде насочено към превенция чрез ре­гулярно информиране на населението за рисковете при боравене със запа­лителни средства от всякакъв харак­тер. Този аспект на проблема засяга и ловната гилдия, защото обездивечени ловни полета са най-тъжната карти­на, която нейните представители ис­кат да видят.

Имам непосредствени впе­чатления от последиците от пожара в района на Кресненското дефиле преди пет годи­ни, когато бяха унищожени 18 хил. дка иглолистни и други видове гори. Шест дружинки от сдруженията в Благоев­град и Кресна буквално бяха лишени от ловни полета с нормално животинско при­съствие.

Откриването на лова съз­дава реални предпоставки за възникване на пожар. Стрел­ба от близко разстояние носи рискове от запалване на сухи треви. Придвижването с коли и джипове извън пътищата също създава възможност за запалвания от неизгорели га­зове и искри в гърнета и аус­пуси. Истинска безотговор­ност е паленето на огньове по време на почивка. Използ­ването на различни видове пиратки дори и през есенните месеци на активния ловен се­зон е потенциална причина за избухването на пожар.

Сегашната обстановка предполага вземането на на­временни мерки от ръковод­ствата на ловните сдружения в страната да изискват от председателите на дружинки и ръководителите по лова в предварителните инструкта­жи да обръщат внимание и на пожароопасната обстановка в ловните полета, където ще се ловува.

В разговор по темата с Иван Василев, председател на ЛРС-Благоевград, той сподели, че управителният съвет на сдружението е взел необходимите мерки за ин­формиране на ловците при откриването на сезона за лов на пернати. Ето какво споде­ли той: „Заедно с инструктажа за безопасност при боравене с ловно оръжие през новия сезон предупредихме пред­седателите на дружинките и отговорниците по лова за повишения риск от възниква­нето на пожари. Изготвят се протоколи със съответните указания.

Изрично се обръща сериозно внимание на пуша­чите за недобре изгасени фа­сове по време на лов в угари и полета с изсъхнала расти­телност. При издаването на разрешителни за индивидуа­лен лов на хищници ловците непрекъснато се предупреж­дават да спазват и противо­пожарните мерки. Проблемът не търпи никакво подценява­не, защото последствията са фатални.”

Сезонът на пожарите е факт и всяка проява на граж­данска безотговорност в този пожароопасен сезон унищо­жава не само национално бо­гатство, но и живата природа. Морален и обществен дълг на ловците е да бъдат в челните редици на превенцията на този бич за горите и обитава­щия ги дивеч.

Кузман Петров

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене