СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ подписа нов договор за европейско финансиране от 13.04.2021 г. за изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“. Акронимът на проекта е PEIRA. Договорът за безвъзмездна помощ  е с № В6.3а.23 от 13.04.2021 г., съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните бюджети на Република България и Република Гърция, участващи в Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020.

Проектът се изпълнява съвместно с партньорите от Гърция Агенция за развитие гр. Кавала и Агенция за развитие гр. Драма, както и от България Регионален център за обучение на професионално образование към Търговско – промишлена палата Благоевград.

Основната цел на проектните дейности са насърчаване на предприемачеството и иновациите в областите Кавала, Драма и Благоевград, чрез мотивиране, обучение и предоставяне на необходимите инструменти за консултации на стартиращи и съществуващи местни предприемачи.

Проектът си е поставил няколко специфични цели:

Специфична цел 1: Повишаване на капацитета на населението и мотивацията за стартиране на бизнес и развитие на микропредприемачеството, чрез провеждане на информационна и популяризационна кампания, и семинари за привличане на участници в проектните дейности.

Специфична цел 2: Насърчаване на предприемачеството и иновациите, повишаване на предприемаческия капацитет на малки и средни предприятия, преодоляване на затруднения при получаване на финансиране, осигуряване на достъп до ноу-хау, информация и контакти за подкрепа на бизнеса, преодоляване на липсата на услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги, достъп/ноу-хау по отношение на технологии за спестяване на разходи, насърчаване развитието на човешките ресурси чрез осигуряване на подходящи практически инструменти, обучение и консултации, базирани на опита на проектните партньори в съществуващите звена за подкрепа на бизнеса.

Специфична цел 3: Развитие на трансгранични вериги за доставки и по-силни търговски връзки между гръцки и български предприятия, повишаване на търговския потенциал на предприятията, чрез създаване на трансгранична бизнес мрежа, отговаряща на потребностите на пазара.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене